Arkusz organizacyjny – jak rozdysponować godziny dyrektorskie, cz. II.

22 marca pisałem Państwu o różnych możliwościach rozdysponowania tzw. godzin dyrektorskich. Nieco inaczej wygląda sprawa godzin dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący szkołę. Jak to wygląda z prawnego punktu widzenia? Zapraszam do lektury.

Link do pierwszej części artykułu:

https://edurada.pl/artykuly/Arkusz-organizacyjny-jak-rozdysponowa-godziny-dyrektorskie/

22 marca pisałem Państwu o różnych możliwościach rozdysponowania tzw. godzin dyrektorskich. Nieco inaczej wygląda sprawa godzin dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący szkołę. Otóż zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia „Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12godzin, na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) realizację zajęć języka migowego;

4) naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.13 ust.3 ustawy o systemie oświaty.

Istotą dodatkowych godzin jest to, że dyrektor zobowiązany jest do opracowania odpowiednich programów, na podstawie których zajęcia te są realizowane. Programy należy wprowadzić do zestawu programów szkolnych jako programy zajęć dodatkowych i wówczas stają się one zajęciami, na które uczeń ma obowiązek uczęszczać. Podlegają one również ocenianiu i klasyfikacji.

Obowiązek klasyfikacji, oceniania oraz uczęszczania na te zajęcia przez uczniów wynika z zapisu § 3 ust. 2 rozporządzenia.

Przygotowując arkusz pamiętajmy o różnicach w praktycznym funkcjonowaniu zajęć szkolnych realizowanych z godzin dyrektorskich oraz z puli dodatkowych godzin organu prowadzącego. Pozwoli to właściwie zaplanować efektywny proces dydaktyczny w następnym roku szkolnym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *