Biurokracja w szkołach kwitnie. 51 zbędnych dokumentów

Opracowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lista dokumentów, które nie są wymagane prawem, nie wpłynęła na odbiurokratyzowanie pracy szkół i przedszkoli. Tak stwierdziło ponad 79 proc. nauczycieli w badaniu przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W związku z tym związkowcy wystąpili do MEiN o dalsze działania w tym zakresie.

Znalazło się w nich 51 pozycji, dotyczących wszystkich aspektów działalności nauczyciela, takich jak realizacja podstawy programowej, działalność wychowawczo-profilaktyczna, działalność wychowawcza, opiekuńcza, awans zawodowy, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, ewaluacja własnej pracy czy współpraca z rodzicami. 

I tak np. nauczyciele nie mają obowiązku:

– pisania cyklicznych sprawozdań lub arkuszy monitorowania realizacji programów nauczania przedmiotów,

– pisania uzasadnienia do wyboru podręczników i programów,

– pisania sprawozdania z ilościowej realizacji godzin wynikających z ramowych planów nauczania,

– pisania klasowych planów pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz sprawozdań z ich realizacji,

– składania dyrektorowi szkoły oraz opiekunowi stażu „cząstkowych” sprawozdań (np. co miesiąc, co pół roku) z realizacji planu rozwoju zawodowego czy też przygotowywania wykazu szkoleń w przypadku robienia awansu zawodowego.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/biurokracja-w-szkolach-kwitnie-51-zbednych-dokumentow,384241.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *