Jak prawidłowo wypełnić świadectwo szkolne – cz. II

Wczoraj opublikowaliśmy pierwszą część artykułu poświęconą temu, jak prawidłowo wypełnić świadectwo szkolne. Dzisiaj uzupełniamy te informacje. Życzymy miłej lektury
  1. 1.     Czy na świadectwie należy umieszczać informację na temat zajęć dodatkowych np.: zajęć czytelniczych?

Jeżeli zajęcia te są zajęciami zdefiniowanymi w  art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo Oświatowe, to informację o tych zajęciach należy umieścić na świadectwie. Należy je więc odnotować w części przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Pamiętajmy, że organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym na:

  • okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  • realizację zajęć języka migowego,
  • naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

(§ 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół).

Pamiętajmy również, że zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 zajęcia te nie są ujmowane w podstawie programowej, ale program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

  1. 2.     Co wpisać uczniowi, który przybył z Ukrainy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotu, którego nie uczył się w klasach poprzednich w szkole na Ukrainie?

Aby możliwe było wypisanie ocen z zajęć edukacyjnych, których uczeń nie realizował za granicą, musi on uzupełnić różnice programowe. Uczeń przyjęty do polskiej szkoły po okresie pobierania nauki w systemie oświaty innego państwa zostaje wprowadzony do polskiego systemu oświaty. Do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych można zastosować przepisy rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej:

    § 8 ust. 1 zgodnie, z którym różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

    § 8 ust. 3-5 czytamy z kolei, że „jeśli uczeń, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. W przypadku, gdy z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć”.

Pamiętajmy, że sposób w jaki wyrównywane są różnice programowe leży w gestii nauczyciela i dyrektora szkoły, do której uczeń zastał przyjęty – po uzgodnieniu decyzji w tej sprawie z rodzicami ucznia.

Mam nadzieję, że rozwialiśmy część Państwa wątpliwości, jeżeli chodzi o prawidłowe wypełnianie świadectw szkolnych.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *