Co powinien koniecznie zawierać plan rozwoju zawodowego?

Przywołany  akt prawny określa  terminy przedłożenia dyrektorowi szkoły/ placówki projektu planu rozwoju zawodowego przez nauczycieli rozpoczynających staż na kolejny stopień awansu, natomiast nie określa, jakie treści winny się w nim znajdować.

Wskazówką, co do zawartości planu rozwoju, są wymagania, które pozwalają nauczycielowi osiągnąć kolejny stopień awansu. Plan zatem powinien odzwierciedlać działania, których realizacja będzie spełnieniem wymagań zawartych w rozporządzeniu, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania placówki.

Przykładowa struktura planu:

  • dane personalne nauczyciela odbywającego staż,
  • terminarz stażu
  • cele,
  • zadania, 
  • sposoby i formy realizacji,
  • spodziewane efekty,
  • terminy realizacji,
  • sposób dokumentowania.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *