Co powinna zawierać teczka wychowawcy?

Wychowawca klasy gromadzi następujące dokumenty:
1. Program pracy wychowawcy na każdy rok
2. Tematyka godzin wychowawczych
3. Harmonogram spotkań  klasowego zespołu nauczycieli
4. Protokoły spotkań, sprawozdania zawierające wnioski do dalszej pracy
5. Zebrania z rodzicami (notatka, protokół, wnioski)
6. Tematyka pedagogizacji rodziców
7. Rozmowy indywidualne z rodzicami (notatki, ustalenia)
8. Oświadczenia rodziców o zapoznaniu się z aktami prawnymi, procedurami..
9. Oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z aktami prawnymi, WSO, statutem…
10. Realizacja programów profilaktycznych i projektów międzyprzedmiotowych
11. Harmonogram wycieczek i wyjść klasowych /zgody rodziców, regulamin wycieczki, rozliczenie finansowe/
12. Karta postępów ucznia/badanie umiejętności uczniów
13. Realizacja treści ścieżek przedmiotowych /do tzw. starej podstawy programowej/
14. Klasowy zestaw programów nauczania i podręczników
15. Deklaracje rodziców o uczęszczaniu na lekcje religii
16.  Deklaracje rodziców o nieuczęszczaniu na wdż
17. Lista uczniów zwolnionych z wf
18. Podania do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie uczniów z pierwszej i ostatniej godziny wychowania fizycznego (dotyczy uczniów zwolnionych z wf decyzją dyrektora)
19. Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
20. Informacje o uczniach korzystających  z pomocy społecznej
21. Informacje, materiały z życia klasy
22. Wzory podpisów rodziców
23. Zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych, umieszczanie wizerunku dziecka
24. Spis zajęć pozalekcyjnych i listy uczniów w nich uczestniczących
25. Korespondencja z rodzicami
26. Listy powiadomień o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych wraz z podpisami i datami
27. Istotne informacje od nauczycieli uczących
28. Załączniki /akty prawne, rozporządzenia, regulaminy, procedury/
29. Inne przyjęte w danej szkole

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *