Czy Rada Rodziców ma wpływ na ocenę pracy nauczyciela?

Rada rodziców przedstawia pisemną opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje dokonywania oceny pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *