Czy rodzice ucznia z opinią p-p mogą zrezygnować z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej mu w szkole?

Jeśli rodzice podejmą decyzję o takiej rezygnacji należy zadbać o właściwe udokumentowanie tego faktu poprzez wskazanie:

-podjętych w placówce działań dotyczących rozpoznania potrzeb dziecka;

-potwierdzenia przekazania informacji rodzicom o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym – w formie pisemnej o ustalonej formie pomocy, wymiarze godzin i czasie jej trwania (w sposób przyjęty w placówce);

-rezygnacji rodziców z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę.