Kiedy i którym uczniom można wydłużyć okres nauki w szkole?

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii zespołu nauczycieli i specjalistów, którzy opracowują IPET, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Decyzję o przedłużeni okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podejmuje się w przypadku szkoły podstawowej:

– na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

– na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

W przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.