Czy uzyskując dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych (sklepy) mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) dyrektor udziela urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Takie warunki określają przepisy. Ale jednocześnie w ust. 7 czytamy: W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. W związku z powyższym w opisanym przypadku wszystko zależy od interpretacji dotyczącej wykładni określenia „działalność zarobkowa” i w konsekwencji odpowiedzi na pytanie: Czy wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych jest działalnością zarobkową? Zgodnie z cytowanym ust. 7 KN konsekwencją uznania za działalność zarobkową wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w trakcie trwania urlopu dla poratowania zdrowia jest odwołanie nauczyciela z urlopu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *