Czy w przepisach obowiązującego prawa jest zapisany obowiązek istnienia w placówce kodeksu etyki i obowiązku jego imiennego podpisania przez wszystkich pracowników szkoły?

Ponadto z wytycznych do samooceny kontroli zarządczej również wynika konieczność wprowadzenia kodeksu, z uwagi na fakt, iż zawarte w ankietach samooceny pytania odnoszą się bezpośrednio do wartości etycznych. Wprowadzając kodeks etyki dyrektor musi pamiętać, aby jego postanowienia nie pozostawały w kolizji z aktami wyższego rzędu, czyli przepisami pragmatyk obowiązujących pracowników szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *