Czy wystawić uczniowi roczną ocenę z religii, jeśli została mu wystawiona ocena śródroczna, a w drugim półroczu rodzice zrezygnowali z jego udziału w zajęciach?

Zatem nie wystawiamy oceny, nawet jeśli taka rezygnacja nastąpi  tydzień przed klasyfikacją.