Czy zakres czynności musi mieć formę pisemnego dokumentu?

Zakres czynności (zakres obowiązków) to często stosowany w praktyce (także w szkołach
i placówkach oświatowych) dokument, który w sposób bardziej szczegółowy niż umowa
o pracę określa obowiązki pracownika. Podkreślić należy, iż zakresy czynności nie są obowiązkowe. Jeśli pisemny zakres czynności nie został sporządzony, to zakres zadań wynikających z zajmowanego przez pracownika stanowiska będzie konkretyzowany w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy (zajmowanym stanowiskiem) –  wyrok SN z 26 II 2003 r., I PK 149/02 (M.P.Pr.-wkł. 2004/4/7).

Podstawy prawne zakresów czynności są dość nikłe. W szczególności podstawy tej
nie można upatrywać w art. 94 pkt 1, który nakazuje pracodawcy zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Kodeks pracy
nie wskazuje na potrzebę tworzenia zakresów czynności w formie dokumentu, natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) normuje jedynie kwestię miejsca przechowywania tego dokumentu w aktach osobowych (§ 6 ust. 2 pkt 2). Z rozporządzenia wynika ponadto, iż dokument ten ma charakter fakultatywny, co oczywiste wobec braku podstawy ustawowej.