Egzamin ósmoklasisty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W tym roku po raz pierwszy doświadczymy egzaminu ósmoklasisty, którego nie sposób porównywać ani do tego, który był na zakończenie szóstych klas, ani do obecnego, na zakończenie gimnazjum.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty

Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu jest odpowiedzialny

dyrektor szkoły jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Dyrektor dostosowuje odpowiednio warunki na podstawie dokumentów, wskazań rady pedagogicznej i po uzyskaniu zgody rodziców.

Rodzaje dostosowań:

  • Forma – np. rodzaj arkusza egzaminacyjnego
  • Warunki – np. w jakich warunkach uczeń pisze egzamin, wydłużony czas, oddzielna sala, obecność nauczyciela wspomagającego …

Dysfunkcje

Dokumenty

Forma

Warunki

Uczniowie niepełnosprawni

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

tak

tak

Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

nie

tak

Uczniowie chorzy przewlekle

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenie o stanie zdrowia

nie

tak

Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

nie

tak

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

nie

tak

Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

Pozytywna opinia rady pedagogicznej

nie

tak

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej

Pozytywna opinia rady pedagogicznej lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

nie

tak

Uczniowie, którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

Pozytywna opinia rady pedagogicznej

nie

tak

Cudzoziemcy (osoby nie mające polskiego obywatelstwa –Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Pozytywna opinia rady pedagogicznej

tak

tak

Określając warunki i formę, w jakich uczeń mający specjalne potrzeby edukacyjne może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego, rada pedagogiczna powinna wziąć pod uwagę:

– treść opinii, orzeczenia lub zaświadczenia i zalecenia zawarte w tych  dokumentach

– wiedzę o sposobie funkcjonowania ucznia w szkole i jego faktycznych potrzebach

edukacyjnych

– możliwości dostosowań do konkretnych dysfunkcji opisane w komunikacie CKE

Możliwe dostosowania

np.:

arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych – zgłaszane poprzez aplikację elektroniczną (O..-2,4,5,6.7,8)

arkusze uzgadniane z OKE – dostosowane do potrzeb :

cudzoziemców (pierwsza i druga część egzaminu)

Uwaga! – możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego przez cudzoziemców na pierwszej i drugiej części egzaminu ósmoklasisty

– uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (O..-Q)

– uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (np.; O..-2/4)

Możliwe dostosowania – cd

– przedłużenie czasu trwania egzaminu,

– nieprzenoszenie odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi,

– zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, gdy zaburzenia pisma uniemożliwiają jego odczytanie,

– korzystanie z pomocy członka zespołu nadzorującego, który przed rozpoczęciem egzaminu odczytuje teksty liczące 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego –możliwe tylko w przypadku głębokiej dysleksji (na stronie tytułowej arkusza będzie informacja o tym, czy taki tekst jest w arkuszu)

– dostosowane kryteria oceniania

– korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który czyta i/lub pisze za ucznia albo pomaga mu się koncentrować przez cały czas trwania egzaminu; konieczne zamówienie arkusza dla nauczyciela wspomagającego (konieczne nagrywanie przez cały czas trwania egzaminu)

-płyta CD z dostosowanym nagraniem do arkuszy z języka obcego z wydłużonymi przerwami

(przyznawana  automatycznie przy zamawianiu arkuszy dostosowanych i arkuszy nauczycieli wspomagających; zamawiana w OKE dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, z afazją i z zaburzeniami komunikacji)

Możliwe dostosowania kryteriów

Uprawnieni do dostosowanych kryteriów oceniania

Język polski

Matematyka

Język obcy

Dyslektycy

 

tak

tak

tak

Uczniowie z afazją (zaznaczać jak u dyslektyków)

tak

tak

tak

Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej

tak

nie

tak

Uczniowie mający trudności adaptacyjne

tak

nie

nie

Cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie tekstu

tak

nie

nie

Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej (indywidualnej) sali jest dostosowaniem tylko w przypadku uczniów:

– niedostosowanych społecznie

– znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej

– z trudnościami adaptacyjnymi

– cudzoziemców

Ze względów organizacyjnych i proceduralnych w oddzielnej sali powinni zostać umieszczeni:

– dyslektycy piszący w wydłużonym czasie,

– dyslektycy, którym czyta się teksty liczące 250 słów lub więcej,

– uczeń lub uczniowie piszący na komputerze,

– uczeń lub uczniowie zdający ten sam język i odsłuchujący taką samą płytę,

– uczeń pracujący z nauczycielem wspomagającym.

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *