Entuzjazm i pasja nauczyciela – dlaczego są tak ważne?

Widoczne uczenie się wewnątrz szkoły to w dużej mierze jej nauczyciele podchodzący do pracy z entuzjazmem i zaangażowaniem. Coraz więcej nauczycieli postrzega siebie jako tych, którzy są w stanie wywołać pozytywne zmiany w uczniach z którymi pracują. Ci nauczyciele systematycznie poddają analizie wprowadzane formy i metody nauczania. Szukają odpowiedzi na pytania: po czym poznać, że uczniowie się uczą i że się nauczyli? To nauczyciele, którzy dążą w swojej pracy do poziomu eksperckiego, kreatywni, innowacyjni, kompetentni.

Widoczne uczenie się wewnątrz szkoły to w dużej mierze jej nauczyciele podchodzący do pracy z entuzjazmem i zaangażowaniem. Coraz więcej nauczycieli postrzega siebie jako tych, którzy są w stanie wywołać pozytywne zmiany w uczniach z którymi pracują. Ci nauczyciele systematycznie poddają analizie wprowadzane formy i metody nauczania. Szukają odpowiedzi na pytania: po czym poznać, że uczniowie się uczą i że się nauczyli? To nauczyciele, którzy dążą w swojej pracy do poziomu eksperckiego, kreatywni, innowacyjni, kompetentni.

            Nauczyciele eksperci nie różnią  się od nauczycieli doświadczonych ilością wiedzy, ale tym w jaki sposób tę wiedzę porządkują i wykorzystują. Z entuzjazmem rozwijają kreatywność, innowacyjność u uczniów, rozbudzając tym samym ich motywację wewnętrzną do nauki. O postawie eksperckiej pisze John Hattie w książce „Widoczne uczenie dla nauczycieli”. Czy warto dążyć do bycia ekspertem?

            W przypadku nauczycieli ekspertów wiedza na temat zagadnień związanych z programem nauczania jest bardziej zintegrowana: łączą wprowadzanie nowych partii materiału z wiedzą , którą już uczniowie posiadają, potrafią odnieść bieżące zagadnienia do  innych przedmiotów w programie nauczania i są w stanie sprawić , że prowadzone przez nich lekcje są niepowtarzalne.  Potrafią je zmieniać, łączyć, wzbogacać, w zależności od potrzeb uczniów i własnych celów nauczania. Nauczyciele eksperci, dzięki temu jak widzą i organizują swoje nauczanie, potrafią szybko rozpoznać sekwencje zdarzeń w klasie, które wpływają na uczenie się i nauczanie danego tematu. Na podstawie swoich interpretacji tego, co dzieje się w klasie potrafią przewidzieć i określić rodzaje błędów, jakie uczniowie mogą popełnić. To umożliwia im lepsze odpowiadanie na potrzeby uczniów. Mogą dzięki temu lepiej rozumieć, dlaczego i jak uczniowie odnoszą sukcesy. Nauczyciele ci mają większą możliwość reorganizowania własnych strategii rozwiązywania problemów w świetle długofalowych działań odbywających się klasie, np. w hałasie panującym w klasie odnajdują dowody na swój brak wpływu i wykorzystują to w celu modyfikacji swoich działań i rozwiązywania napotkanych problemów. Dzięki temu stwarzają w klasie atmosferę optymalną do uczenia się. To atmosfera, która jest pełna zaufania – w której popełnianie błędów nie stanowi problemu, ponieważ błędy są esencją uczenia się.

            Powodem, dla którego uczniowie nie lubią ujawniać swoich błędów jest często reakcja rówieśników. Nauczyciele eksperci tworzą atmosferę, w której przyznanie się do błędu jest mile widziane i wykorzystywane do efektywnego uczenia się. Osiągają to poprzez budowanie zaufania w relacji nauczyciel-uczeń ale również między samymi uczniami. W tak budowanej atmosferze uczenie się jest „czystą przyjemnością”, „jest fajne”, warto się w nie angażować, i wszyscy – zarówno nauczyciele  jak i uczniowie – biorą w nim udział. Uczniowie wiedzą, że uczenie się wymaga decyzji, wysiłku, że wiąże się ze wzlotami i upadkami, związanymi z tym, co uczeń wie, a czego jeszcze nie wie. W dobrej atmosferze wzajemnego zaufania, uczniowie zyskują pewność, że mogą skutecznie się uczyć, chętnie i często zadają pytania i wyrażają wątpliwości.

            Dla efektywnego nauczania niezmiernie ważna jest umiejętność pozyskiwania                      i wykorzystywania informacji zwrotnej dotyczącej tego, jak nauczyciel naucza, w jaki sposób wpływa na uczenie się uczniów. Nauczyciele eksperci monitorują bieżący poziom rozumienia treści przez uczniów i ich postępy w osiąganiu kryteriów sukcesu, poszukują i zapewniają im bieżącą informację zwrotną dostosowaną do aktualnego poziomu ich rozumienia. Nauczyciele eksperci znają i szanują swoich uczniów, dostrzegają  i reagują na ich potrzeby, wykazują się odpowiedzialnością za proces uczenia się, wspierają  swoich uczniów w uczeniu się. 

            Entuzjazm i pasja nauczyciela – te zalety mają istotny wpływ na uczenie się uczniów. Entuzjaści są głęboko przekonani o swojej odpowiedzialności za uczenie się uczniów i stale tak modyfikują swe wysiłki, by z dnia na dzień nauczać lepiej.

            Nauczyciele z pasją dostrzegają lepsze sposoby na nauczanie, wierzą, że sposób w jaki mówią o danym zagadnieniu, w jaki angażują uczniów w jego  doświadczanie, może sprawić, że w każdą kolejną lekcję uczniowie będą bardziej zaangażowani. Są też przekonani, że to na nich osobiście spoczywa odpowiedzialność za uczenie się uczniów i osiągane przez nich wyniki.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *