Katalog najczęściej stwierdzanych uchybień podczas kontroli prowadzonych w szkołach – cz. II

Zapraszamy na drugą część artykułu poświęconego najczęstszym błędom kontroli w placówce oświatowej. Pierwsza część jest dostępna pod adresem https://edurada.pl/artykuly/Katalog-najcz-ciej-stwierdzanych-uchybie-podczas-kontroli-prowadzonych-w-szko-ach-cz-I/
Niewłaściwe prowadzenie teczek akt osobowych pracowników

Najczęściej popełniane błędy:

 • Brak odpowiednich części teczek akty osobowych (brak części D);
 • Umieszczanie dokumentów w niewłaściwej części akt i w niewłaściwej kolejności;
 • Umieszczanie oryginałów dokumentów (np.: świadectw, zaświadczeń itp.).

Nieaktualne zaświadczenia o przeprowadzeniu badań okresowych pracowników.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 229 §4 Kodeksu pracy  pracownik/nauczyciel nie może być dopuszczony do pracy bez ważnych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych.

Zawieranie umów zlecenia z pracownikami szkoły, których przedmiotem są czynności lub zadania wchodzące w zakres obowiązków służbowych tych osób;

Pamiętajmy, że skutkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy jest uznanie – bez względu na nazwę umowy – że pracownika łączy ze szkołą umowa o pracę. Zastępowanie umowami cywilnoprawnymi umowy o pracę jest niedopuszczalne (art. 22 §1(1) i §1(2) Kodeksu pracy).

Brak aktualnego statutu szkoły lub nieaktualne zapisy w statucie.

Statut szkoły jest jej „konstytucją” aktem regulującym sposób, zasady funkcjonowania oraz zadania szkoły/placówki. Powinien być aktem prawnym odpowiadającym rzeczywistym warunkom funkcjonowania jednostki w zgodności z prawem zewnętrznym.  Z racji tego, że jest aktem najważniejszym w hierarchii aktów prawa wewnątrzszkolnego, powinien być stale aktualizowany. Treść statutu powinna być jednoznaczna i zrozumiała, akt powinien być napisany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Brak regulacji dotyczących funkcjonowania jednostki w warunkach panującej pandemii.

Szczególnie ważne jest aby regulacje wewnętrzne (regulaminy, procedury) określały zasady funkcjonowania szkoły i były zgodne z  regulacjami  prawnymi odnoszącymi  się do zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego. Pamiętać należy, że obowiązkowo należy uregulować zasady sprawnego funkcjonowania wszystkich organów szkoły w tej specyficznej sytuacji. Np.: dostosowanie regulaminu rady pedagogicznej do odbywania zebrań w formule on-line lub w systemie obiegowym.

Brak aktualizacji zapisów kart ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem zagrożenia wynikającego z epidemii COVID-19.

Niewłaściwie prowadzona dokumentacja procesu nauczania, np.:

 • dzienniki lekcyjne – braki we wpisach tematów lekcji poświadczonych podpisami nauczycieli oraz brak adnotacji o realizowanych zastępstwach;
 • brak dzienników zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego oraz niewłaściwe ich prowadzenie;
 • nieodnotowywanie obecności uczniów,
 • nieuzupełnione wpisy tematów zajęć, brak poświadczenia realizacji zajęć przez dyrektora lub wicedyrektora;

arkusz ocen:

 • brak wymaganych załączników,
 • brak wpisu o uchwale będącej podstawą klasyfikowania,
 • brak pełnej nazwy zajęć edukacyjnych,
 • brak drugiego imienia ucznia,
 • brak nazwy oceny i miesięcy w pełnym brzmieniu,
 • brak właściwego „wykreskowania” wolnych miejsc,
 • brak wpisu przyczyny opuszczenia szkoły,
 • brak adnotacji o: wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, wydaniu duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego, sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia;

Nieprawidłowości związane z klasyfikacją uczniów:

 • brak lub niestosowanie istniejących procedur uzyskiwania ocen wyższych niż przewidywane,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych niezgodnie                          z obowiązującymi zasadami;
 • brak lub błędy w stosowaniu uzupełniania różnic programowych dla uczniów zmieniających szkołę lub klasę;

Brak właściwej dokumentacji realizacji zadań związanych z PPK.

Jednym z najważniejszych zadań dyrektora szkoły (pracodawcy) w ramach PPK jest wybór w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK w szkole/placówce.

Proces wyboru powinien odbywać się w porozumieniu i w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami załogi i powinien być właściwie udokumentowany.

Ważnym w tym zakresie dokumentem jest protokół uzgodnienia wyboru określonej instytucji finansowej.

Katalog dokumentów i spraw, które podlegają procesowi kontroli zewnętrznej jest o wiele szerszy, ale znajomość tych najważniejszych pozwoli nam uniknąć tych najbardziej powszechnych błędów, czego serdecznie Państwu życzę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *