Innowacje i nowatorstwo pedagogiczne a praca szkoły … i ocena pracy nauczyciela – cz. I

W świetle ustawy Prawo oświatowe, działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Innowacje czy projekty były w szkołach od zawsze – ale nigdy jako działania obowiązkowe.

Minął już rok odkąd żyjemy w trochę nowej rzeczywistości edukacyjnej. Szkoły podstawowe musiały przygotować się na powrót klas VII i VIII, gimnazja powoli są wygaszane, a szkoły ponadgimnazjalne, przynajmniej organizacyjnie, myślą  jak najlepiej przekształcić się w szkoły ponadpodstawowe i przyjąć kolejne roczniki.  Nowa podstawa programowa, która weszła w życie 1 września 2017 r. do szkół podstawowych powoli zmienia myślenie dyrektorów, nauczycieli i rodziców. Stawia na rozwijanie kompetencji kluczowych, przypomina, że nauczyciele mają „rozwijać umiejętności pracy zespołowej uczniów, uczyć rozwiązywania problemów i realizować ciekawe projektów edukacyjnych”. Mają pomoc w rozwijaniu umiejętności „krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania”. Mają zadbać o „wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej” – tyle cytaty.

W świetle ustawy Prawo oświatowe (Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r.), działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły. Zaproponowane w ustawie regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej określają: rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,  a to przecież jest możliwe do realizacji poprzez właśnie stosowanie przez nauczycieli takich rozwiązań jak innowacje pedagogiczne, programy własne czy wreszcie pracę metodą projektu.

Innowacje  czy projekty były w szkołach od zawsze – ale nigdy jako działania obowiązkowe. Świadczyły raczej o szerokich horyzontach nauczycieli, którzy chcieli w swojej pracy zaproponować  coś innego, coś ciekawszego…  Od 1 września 2017 roku nowatorskie programy innowacyjne mają stać się czymś stałym. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego zmiany dotyczące innowacji polegają na:

  • zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,
  • zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej.

Szkoła ma samodzielnie podejmować decyzję, jakie innowacje będzie realizowała i jak ma zamiar je dokumentować.

Zaproponowany przez nauczyciela programy powinny być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

Aby dobrze się do nich przygotować z pewnością trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czego oczekują ode mnie uczniowie i co ja mogę im zaproponować. To nic innego jak przygotowanie się do wprowadzenia innowacji bądź  projektu, czyli odpowiednia diagnoza sytuacji. Opracowanie projektu to stworzenie lepszej i atrakcyjniejszej formy i warunków rozwoju ucznia. To one wpłyną na efektywność i skuteczność naszych starań. Dzięki temu wszyscy, zarówno my nauczyciele, ale również nasi uczniowie, jesteśmy motywowani do rozwijania aktywności twórczej i rozwijania zainteresowań.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *