Jak powinni wykorzystywać urlop wychowawczy nauczyciele ?

Zasada – urlop wychowawczy trwa do 31 sierpnia

Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu (art. 67a Karty Nauczyciela).

Wyjątek – rozpoczęcie urlopu wychowawczego, które uniemożliwia skorzystanie z urlopu w czasie ferii letnich

Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych (art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela).

Zwykle po urlopie macierzyńskim prawo do urlopu uzupełniającego

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

 • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

Nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zazwyczaj nauczyciele korzystają z pełni urlopów związanych z rodzicielstwem tj. zarówno z urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego, co uprawnia ich do urlopu uzupełniającego po powrocie do pracy.

Planowanie urlopów tak, by jak najdłużej być z dzieckiem

W związku z tym, że nauczyciel po zakończeniu urlopu rodzicielskiego ma prawo do urlopu uzupełniającego, jak również bieżącego w czasie ferii szkolnych, a także ma możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego, warto zastanowić się w jakiej kolejności korzystać z tych urlopów.

 

PRZYKŁAD 1

Nauczycielka od 5 stycznia 2018 r. do 19 lipca 2018 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Od 20 lipca 2018 r. do 18 lipca 2019 r. będzie na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W tej sytuacji ma prawo do 8 tygodni urlopu uzupełniającego za 2018 r. oraz urlopu wypoczynkowego w czasie ferii letnich w 2019 r. W praktyce będzie mogła wykorzystać prawo do ww. urlopów oraz urlopu wychowawczego w następujący sposób:

 1. 19 lipca – 31 sierpnia – urlop bieżący za 2019 r.
 2. 1 września – 12 września – urlop uzupełniający za 2019 r.
 3. 13 września – 7 listopada 2019 r. – urlop uzupełniający za 2018 r.
 4. 8 listopada 2019 r. – 31 sierpnia 2020 r. – urlop wychowawczy.

W ten sposób stawi się w pracy 1 września 2020 r.

Możliwy jest jednak inny scenariusz:

 1. 19 lipca 2019 r. – 21 czerwca 2020 r. urlop wychowawczy
 2. 22 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – urlop bieżący, do którego nauczycielka nabyła prawo za 2019 r.
 3. 1 września – 26 października 2020 r. – urlop uzupełniający za 2018 r.

W ten sposób nauczycielka stawi się w pracy dopiero 27 października 2020 r.