Proszę o wyjaśnienie czy szkoła ma obowiązek przechowywania oryginałów świadectw uczniów/słuchaczy w okresie nauki, jeśli nie to, czy możemy wykonać kopię przy zapisywaniu ucznia/słuchacza i potwierdzić za zgodność z oryginałem?

Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły, w terminie wskazanym przez kuratora oświaty, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa, a także zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W mojej opinii – nie ma uzasadnienia kopiowanie świadectwa ani przechowywanie oryginałów dłużej niż wymaga tego postępowanie rekrutacyjne. Po zakończeniu rekrutacji uwzględniającej także termin ewentualnych zastrzeżeń lub odwołań, nie ma potrzeby przechowywania ww. dokumentów w szkole. Przepisy prawa nie regulują postępowania wobec tych dokumentów, wydaje się więc logiczne, że oryginały świadectw będące własnością ucznia, powinny być w jego posiadaniu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *