Jak zmieniły się ostatecznie przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Specjalnie dla czytelników Edurady – dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli, nasz ekspert – Jacek Jagiełło – prezentuje zestawienie zmian prawnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Prace legislacyjne nad zmianami Karty Nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli rozpoczęły się w styczniu ubiegłego roku. Obecnie doczekały się finalizacji. Zapisy, które obecnie obowiązują już od 19 stycznia tego roku miały być odpowiedzią na wyraźne sugestie środowiska oświatowego. Jaki ostatecznie kształt przybrały zapisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli przedstawiamy poniżej:

 

  1.  Było do 18.01.2021 r.:

Obowiązek zawiadomienia o każdym podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Odstąpienie od zawiadomienia rzecznika o podejrzeniu popełnienia czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, gdy okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.

Podstawa prawna: art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu.

Podstawa prawna: art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela.

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Brak terminu dla rzecznika dyscyplinarnego na skierowanie do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek                         o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Podstawa prawna: art. 85 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Brak regulacji

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg 3-miesięcznego terminu  na skierowanie przez rzecznika wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydania postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.

Podstawa prawna: art. 85 ust. 3a Karty Nauczyciela.

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości  o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego oraz po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

Podstawa prawna: art. 85o ust. 1 Karty Nauczyciela.

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Przepis uchylony.

Podstawa prawna: art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela, art. 1 pkt 4 lit. c ustawy z 19 listopada 2020 r.

 

  1. Było do 18.01.2021 r.:

Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

 

Jest od 19.01.2021 r.:

Odstąpienie od obligatoryjnego zawieszenia nauczyciela, gdy:

  • we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1,                    i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.

Podstawa prawna: art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela.

 

Pamiętać należy, że przepisy dotychczasowe stosuje się:

  • do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli wszczętych i niezakończonych przed 19.01.2021 r. oraz
  • do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po 19.01.2021 r. w przypadku gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed 19.01.2021 r., a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *