Jak zorganizować bezpieczny powrót uczniów i nauczycieli do szkół w okresie trwania pandemii COVID-19?

Jak ma wyglądać ponowne uruchamianie placówek oświatowych? O tym w dzisiejszym artykule pisze Jacek Jagiełło.

Kolejny etap przywracania funkcjonowania szkół i placówek w formule stacjonarnej od poniedziałku 18 maja staje się faktem.

MEN przygotowało kolejną nowelizację dwóch rozporządzeń regulujących po pierwsze: zasady czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a po drugie:

szczegółowe rozwiązania, jakim muszą podporządkować się jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania tych jednostek.

To właśnie te akty prawne będą podstawą przywracania funkcjonowania szkół do formuły stacjonarnej i odbywać się to będzie w stanie ciągłego zagrożenia epidemicznego.

Za cały proces uruchamiania na nowo szkół będą odpowiadali dyrektorzy tych jednostek.

Bardzo istotną sprawą w podejmowanych przez dyrektorów działaniach jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa epidemicznego uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół.

Dyrektorzy zostali zobowiązani do opracowania i wdrożenia procedur bezpieczeństwa epidemicznego w oparciu o wytyczne MZ, GIS i MEN.

Trzeba przyznać, że jest to zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego, organizacja funkcjonowania szkół musi być gruntownie zmieniona.

Oczywiście należy pamiętać, że udział uczniów w „odmrożonych zajęciach” jest dobrowolny i możliwy tylko za zgodą ich rodziców. Można więc domniemać, że w pierwszej fazie „odmrażania szkół” liczba uczniów nie będzie zbyt duża i tylko to pozwala mieć nadzieję, że spełnienie przez szkoły wymagań bezpieczeństwa będzie możliwe.

Do podstawowych zadań dyrektorów w tym okresie będzie należało:

  • Zrekrutowanie w oparciu o deklaracje rodziców i wytyczne wyboru, odpowiedniej do możliwości szkoły liczby dzieci.
  • Przygotowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
  • Wdrożenie praktyczne tych procedur w życie.
  • Przeorganizowanie pracy szkoły w zakresie klas I-III.
  • Określenie zakresu treści nauczania, które będą realizowane na zajęciach w szkole oraz w formule online.
  • Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  • Analiza realizacji podstawy programowej i ewentualne zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania.
  • Całościowe zabezpieczenie epidemiczne szkoły.

Dużo  pracy czeka nie tylko dyrektorów szkół podstawowych – zmiany dotyczą również realizacji kształcenia w szkołach branżowych i liceach.

Od 25 maja br. szkoły podstawowe, licea, szkoły branżowe mają bowiem obowiązek organizowania konsultacji, w pierwszej kolejności dla uczniów przystępujących niebawem  do egzaminów zewnętrznych. Konsultacje te będą odbywały się na terenie szkół, a dyrektorzy zobowiązani zostali do takiego zorganizowania tych konsultacji, aby dawały maksymalne bezpieczeństwo epidemiczne dla uczniów i nauczycieli.

W szkołach branżowych, w szczególności szkołach policealnych, dla semestrów  najwyższych od 18 maja bieżącego roku, a dla absolwentów techników i branżowych szkół I stopnia od 25 maja przywrócona będzie możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu.

Z dniem 25 maja uczniowie szkół branżowych będą mogli za swoją zgodą lub zgodą rodziców powrócić do odbywania praktyk u pracodawców i w gospodarstwach rolnych.

Przywrócona zostaje również możliwość odbywania szkoleń z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi w odniesieniu do klas III branżowych szkół I stopnia.

Jak widać szkoły czeka teraz czas wzmożonej pracy nie tylko dydaktyczno-wychowawczej ale również pracy nad właściwą organizacją tych placówek.

Myślę, że wszyscy powinniśmy wspierać wysiłki dyrektorów, nauczycieli  i pracowników oświaty w trudzie powrotu do normalności.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *