Jakie naruszenia dyrektor musi zgłaszać do rzecznika dyscyplinarnego w terminie 3 dni ?

Należy zgłaszać wszelkie naruszenia dotyczące praw lub dobra dziecka. Oceniać je należy głównie przez pryzmat praw dziecka wskazanych np w Konwencji o Prawach Dziecka, ale także w odniesieniu do statutu placówki.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *