Jakie wydatki powinny być wpisywane do SIO od roku 2020 ?

Dane o wydatkach szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów gromadzone są na podstawie art. 8 pkt 1 lit. h ustawy oraz § 3 pkt 5 lit. a rozporządzenia. Dane dotyczące wydatków przekazuje się, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret szósty, pkt 2 lit. a, pkt 4 lit. a, pkt 5 lit. b tiret pierwszy rozporządzenia w następujących terminach:

– w terminie do dnia 10 stycznia według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego,

– w terminie do dnia 10 kwietnia według stanu na koniec I kwartału,

– w terminie do dnia 10 lipca według stanu na koniec II kwartału,

– w terminie do dnia 10 października według stanu na koniec III kwartału.

Wprowadzanie danych w sekcji Wydatki należy rozpocząć od oznaczenia roku i kwartału, którego dotyczą dane o wydatkach. W danym roku wydatki wprowadza się narastająco, co oznacza, że dane za II kwartał stanowią sumę wydatków poniesionych w pierwszym i drugim kwartale, dane za III kwartał – sumę wydatków poniesionych w pierwszych trzech kwartałach roku kalendarzowego, na zakończenie IV kwartału podaje się natomiast sumę wydatków poniesionych w całym roku kalendarzowym.

Następnie należy wskazać rozdział, którego będą dotyczyć wprowadzane dane, a potem paragraf i źródło finansowania, z którego pokryty został dany wydatek. Klasyfikacja rozdziałów, paragrafów i źródeł finansowania została zaimplementowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm.).

W ramach jednego rozdziału należy wprowadzić planowane i wykonane wydatki we wszystkich paragrafach, osobno dla każdego źródła finansowania.

Po wypełnieniu danych dla wszystkich rozdziałów należy zapisać dane.