Klamka zapadła. Ustawa zmieniająca Kartę Nauczyciela z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz wprowadza zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego będzie: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. 

Ustawa przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole – co do zasady – co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego……

Dyrektor szkoły będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela będzie rozpatrywał zespół oceniający w składzie określonym w ustawie, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty. 

Źródło i cały tekst: portalsamorzadowy.pl/edukacja/klamka-zapadla-ustawa-zmieniajaca-karte-nauczyciela-z-podpisem-prezydenta,397046.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *