Najważniejsze zmiany w edukacji w nowym roku szkolnym 2022/2023

Przed nami nowy rok szkolny 2022/2023. Jak się okazuje, polskie szkoły czeka mała rewolucja, ponieważ już od 1 września należy spodziewać się wielu istotnych zmian, m.in. w awansie zawodowym nauczycieli, w wypłatach wynagrodzeń, w egzaminach maturalnych. Pojawi się również zupełnie nowy przedmiot – historia i teraźniejszość.

Przed nami nowy rok szkolny 2022/2023. Jak się okazuje, polskie szkoły czeka mała rewolucja, ponieważ już od 1 września należy spodziewać się wielu istotnych zmian.

Resort edukacji szykuje zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – chce przede wszystkim likwidacji stopni nauczyciela stażysty i kontraktowego. Osoba, która rozpoczynałaby pracę w zawodzie, nie posiadałaby więc żadnego stopnia awansu. Mogłaby się o niego ubiegać dopiero po 4 latach pracy. W tym czasie nauczyciel odbywałby tzw. przygotowanie do zawodu i podlegałby obowiązkowej ocenie pracy. W chwili obecnej nie ma ostatecznego potwierdzenia, czy taka zmiana nastąpi.

Pewnym jest natomiast pojawienie się zupełnie nowego przedmiotu nauczania – historia i teraźniejszość zamiast dotychczasowej wiedzy o społeczeństwie. Od roku szkolnego 2022/2023 będą się go uczyć wszystkie klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych. Celem nauczania historii i teraźniejszości jest zapoznanie uczniów z historią najnowszą, więc w programie nauczania znalazły się zagadnienia dotyczące historii i świata po 1945 roku. Młodzież będzie uczyła się m.in. o katastrofie smoleńskiej czy pandemii koronawirusa.

W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu zmieni się również siatka godzin nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Historia i teraźniejszość ma być wprowadzana stopniowo. Zmiana ta nie będzie obowiązywała uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadpodstawowej przed rokiem szkolnym 2022/2023.

Od 1 września 2022 roku ma również ulec zmianie podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Autorzy nowego dokumentu, zgodnie z zaleceniami MEiN, zawarli w nim więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, składanie i rozkładanie broni, a także odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia spowodowanego działaniami wojennymi. Ponadto w treściach kształcenia uwzględniono elementy wiedzy z terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Największe kontrowersje budzi fakt, że część zajęć miałaby odbywać się w formie praktycznych zajęć na strzelnicach.

W roku szkolnym 2022/2023 czeka nas po raz pierwszy tzw. nowa matura. Egzamin dojrzałości w zupełnie nowej wersji będą zdawać uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnie szkoły podstawowe oraz czteroletnie szkoły ponadpodstawowe. Zgodnie z zapowiedziami, maturzyści będą mieli więcej czasu na rozwiązanie arkuszy, ale znajdzie się w nich też o więcej zadań. Już dziś wiele obaw budzi matura ustna z języka polskiego w nowej formule. Przypomnijmy, że ze względu na pandemię Centralna Komisja Egzaminacyjna przez ostatnie dwa lata nie organizowała tej części egzaminu. Przykładowe arkusze w nowej wersji egzaminu zostały umieszczone na stronie CKE.

 

Bez zmian pozostaje natomiast nauka uczniów ukraińskich w roku szkolnym 2022/2023 w polskich szkołach. Nadal istnieje możliwość tworzenia tzw. oddziałów przygotowawczych, przyjmowania dzieci do klas polskich ze zwiększoną liczbą uczniów, zatrudniania nauczycieli ukraińskich, a także polskich na świadczeniach kompensacyjnych oraz wypracowywanie przez nauczycieli większej liczby nadgodzin niż standardowy limit 9 nadgodzin.

 

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *