Koncepcja inteligencji wielorakich według Howarda Gardnera – cz. II

Umiejętność rozpoznania różnych rodzajów inteligencji u ucznia daje nauczycielowi szansę na wypracowanie takich metod, które ułatwią uczniowi przyswojenie materiału.

Pierwszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

Główne założenia teorii:

  • Każdy człowiek posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu.
  • Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych;
  • Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka;
  • Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach;
  • Inteligencje można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.

Wszystkie inteligencje są równoprawne. Każda z inteligencji charakteryzuje się własną specyfiką rozwoju, a przejawy inteligencji pojawiają się już na wczesnym etapie dzieciństwa. Każdy człowiek jest wyjątkowy, może rozwijać nie tylko zdolności specjalne, ale także słabsze strony dzięki wykorzystywaniu mocnych stron.

Czym charakteryzują się poszczególne inteligencje ?

        1. Inteligencja muzyczna

Osoby obdarzone inteligencją muzyczną najlepiej rozumieją świat poprzez rytm i melodię. Osoby o tym typie inteligencji mają poczucie rytmu, posiadają wielką wrażliwość na dźwięki.

        2. Inteligencja cielesno-kinestetyczna

Osoby o tym typie inteligencji lubią ruch, taniec, własnoręcznie wykonywać różne prace. Dobrze komunikują się z innymi za pomocą mimiki i gestykulacji. To typowi kinestetycy.

        3. Inteligencja logiczno – matematyczna

Osoby o tym typie inteligencji korzystają z logiki, łatwo dostrzegają relacje i połączenia pomiędzy informacjami. Rozumieją świat poprzez ciągi zdarzeń.

        4. Inteligencja językowa

Inteligencja językowa umożliwia swobodne korzystania ze słów oraz języka. Osoby o inteligencji werbalnej starannie dobierają słowa, potrafią wychwycić subtelne różnice znaczeniowe między słowami, mają poczucie rytmu oraz  dźwięku słów.

        5. Inteligencja przestrzenna

Osoby obdarzone tą inteligencją myślą obrazowo, korzystają z map, tabel. Używają wyobraźni oraz myślą obrazowo.

        6. Inteligencja interpersonalna

Osoby z rozwiniętą tą inteligencja potrafią zrozumieć świat z punktu widzenia innej osoby. Mają wysoko rozwiniętą empatię, wrażliwość na drugiego człowieka.

        7. Inteligencja intrapersonalna

Osoby z rozwiniętą inteligencją intrapersonalną, to osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, rozumiejący świat poprzez własną optykę

        8. Inteligencja środowiskowa

Osoby o wysokiej inteligencji środowiskowej postrzegają i rozumieją świat poprzez swoje otocznie; posiadają umiejętność rozumienia świata roślin i zwierząt i są wyczulone na te potrzeby.

        9. Inteligencja moralno – etyczna

Osoby o tym rodzaju inteligencji koncentrują się wokół najwyższej realizacji ludzkiej natury.

      10. Inteligencja egzystencjalna

Jest ona związana ze sprawami ostatecznymi i życiem duchowym.

W rok po wydaniu książki pt.  „Ramy umysłu”, które było przedstawieniem szczegółowym założeń koncepcji inteligencji wielorakich, H. Gardner dostał zaproszenie na konferencję pedagogiczną, na której, wbrew swoim oczekiwaniom, jego koncepcja spotkała się z wielkim entuzjazmem i ogromnym zainteresowaniem pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół. W idei inteligencji wielorakich dostrzeżono  szansę na zmianę w podejściu do ucznia i jego możliwości, jak również możliwość zmiany  pracy nauczyciela.

Umiejętność rozpoznania różnych rodzajów inteligencji u ucznia daje nauczycielowi szansę na znalezienie czy wypracowanie takich metod, które ułatwią uczniowi przyswojenie materiału, bez straty jego zainteresowania i chęci do nauki, bo uczeń wykorzystuje swoje naturalne możliwości, nie jest wtłaczany w metody, które są mu nieprzyjazne.

Aleksandra Górecka

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *