Model absolwenta w szkole

Każda placówka oświatowa powinna określić model absolwenta, czyli ustalić taki zestaw cech i umiejętności, które zamierza kształcić u swoich wychowanków. Dziś prezentujemy jeden z takich modeli

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Sylwetka absolwenta to wzorcowy obraz osoby kończącej szkołę. To młody człowiek odnoszący sukces, który realizuje się w życiu osobistym i zawodowym zgodnie z przyjętymi wartościami.

Absolwent szkoły podstawowej powinien:

1.         Znać swoje mocne i słabe strony.

2.         Mieć poczucie własnej wartości i dążyć do osiągnięcia sukcesu.

3.         Umieć formułować i wyrażać swoje myśli oraz zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki w szkole.

4.         Być twórczym i dociekliwym.

5.         Zachowywać postawy moralne i patriotyczne.

6.         Szanować dziedzictwo kulturowe własnego regionu i ojczyzny.

7.         Być uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym.

8.         Znać i stosować normy dobrego zachowania.

9.         Znać i rozumieć zasady współżycia społecznego.

10.       Być optymistycznymi otwartym na innych.

11.       Potrafić konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się problemy oraz trudności.

12.       Potrafić przyjmować odpowiedzialność za swoje postępowanie.

13.       Być partnerem we wspólnej pracy.

14.       Dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, prowadzić aktywny tryb życia.

15.       Pielęgnować i podtrzymywać więzi rodzinne.

 

Małgorzata Dróżka – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *