Nauczyciel musi potwierdzić swoją niekaralność

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wynika to z przepisów Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 10 ust. 8a w zw. z ust. 5 pkt 4 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela ma obowiązek przedstawić informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c KN poprzedniego stosunku pracy.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/ktorzy-nauczyciele-sa-zobowiazani-dostarczyc-zaswiadczenie-o-niekaralnosci-z-krajowego-rejestru-karnego,116753.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *