Niezbędnik Dyrektora

Koniec roku szkolnego zawsze oznacza więcej obowiązków dla dyrektora szkoły. Dzisiaj prezentujemy najważniejsze zadania dla kadry zarządzającej – druga część artykułu ukaże się już jutro. Serdecznie zachęcamy do lektury i komentowania.

21 czerwca 2021 r.

Rozpoczęcie letniej sesji egzaminacyjne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/zawodowego.

Należy przeprowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej. Egzaminy odbędą się:

  • Część pisemna – 22 czerwca
  • Część praktyczna model „d” – 21 czerwca
  • Część praktyczna model „w”, „wk” i „dk” – 23 czerwca-8 lipca

Ważne: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec to 31 sierpnia. Natomiast termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów to 8 września.

22 czerwca 2021 r.

Przekazanie przez dyrektora informacji do OKE o uczniach nie kończących szkołę

  • Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, szkoły podstawowej dla dorosłych, szkoły artystycznej albo nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uczniów tej klasy szkoły artystycznej – realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, ponieważ:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych,
  • nie zdali egzaminu dyplomowego – dotyczy uczniów szkoły artystycznej,
  • nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.

Przekazanie wniosku do OKE w sprawie uczniów którzy nie mogli przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym.

Dyrektor szkoły składa wniosek (za pośrednictwem SIO) w porozumieniu z rodzicami ucznia lub słuchacza (do 22 czerwca 2021 r.). Wydrukowany i podpisany wniosek dyrektor szkoły przekazuje wraz z dokumentacją do OKE. Chodzi o szczególne przypadki losowe lub zdrowotne, uniemożliwiające przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym – w takich przypadkach dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

25 czerwca 2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) – § 2 ust. 1.

Zebranie rady pedagogicznej podsumowujące rok szkolny (plenarna)

  • Termin tego zebrania może być sprecyzowany w statucie szkoły, ewentualnie w innym dokumencie wewnątrzszkolnym np. w regulaminie rady pedagogicznej.
  • Na dyrektorze spoczywa obowiązek wyznaczenia terminu zebrania i poinformowania z wyprzedzeniem o terminie posiedzenia wszystkie osoby uprawnione do uczestnictwa.
  • Warto przypomnieć nauczycielom, jakie analizy, zestawienia, sprawozdania mają przygotować.

Uwaga! Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910) – art. 69 ust. 5.

 Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551) – § 24.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *