NIK alarmuje w sprawie bezpieczeństwa w polskich szkołach!!!

Z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli została przeprowadzona kontrola nt. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej – w latach szkolnych 2011/2012

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności szkół publicznych różnych typów oraz organów prowadzących te szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.

Ocena dotyczyła w szczególności:

1)        realizacji przez szkoły zadań w zakresie przeciwdziałania przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży,

2)        realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania przejawom patologii wśród dzieci i młodzieży,

3)        realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli sformułowanych po kontroli przeprowadzonej w 2007 r.

Stwierdzono, że podejmowane przez szkoły i gminy działania profilaktyczne nie doprowadziły do spadku zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Podstawową przyczyną tego stanu było:

1)        niedopasowanie podejmowanych przez szkoły i gminy działań profilaktycznych do zagrożeń – prowadzono je na podstawie szkolnych programów profilaktycznych
i wychowawczych, w których nie rozpoznano wszystkich potrzeb dzieci i młodzieży;

2)        minimalne wykorzystanie programów wskazanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego;

3)        niewystarczające przygotowanie kadry nauczycielskiej do podejmowania skutecznych działań, a przede wszystkim do identyfikowania ryzykownych zachowań uczniów.

Ponadto gminy nierzetelnie kontrolowały realizację obowiązku nauki, a także nieprawidłowo wykorzystywały środki na cele związane z realizacją gminnych programów profilaktyki.

Poprawa stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach wymaga podjęcia przez różne resorty systemowych i długofalowych działań. Ich celem powinno być stworzenie rozwiązań, które zwiększą skuteczność procesów wychowawczych i profilaktycznych w szkołach oraz doprowadzą do ograniczenia występujących zjawisk patologicznych.

Istotne jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli,
a w szczególności umiejętności rozpoznawania skali zagrożeń, projektowania właściwych działań, a następnie oceny ich skuteczności.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na istniejącą od 1 września 2009 r. niespójność przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z zapisami ustawy
o systemie oświaty w części dotyczącej uchwalania programu wychowawczego szkoły
i programu profilaktyki.

 

W związku z przedstawionymi ocenami i uwagami Najwyższa Izba Kontroli zaleciła:

Ministrowi Edukacji Narodowej:

1)        kontynuowanie działań mających na celu wzmocnienie skuteczności systemu przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród uczniów i młodzieży szkolnej;

2)        wyeliminowanie niespójności przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Burmistrzom i prezydentom miast:

1)        wykorzystywanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;

2)        zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy;

3)        przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej realizowanych programów społecznych;

4)        zwiększenie nadzoru nad realizacją przez uczniów obowiązku nauki;

Dyrektorom szkół:

1)        formułowanie w szkolnych programach wychowawczych i profilaktycznych celów oraz zadań w sposób umożliwiający dokonanie – na podstawie mierników skuteczności – oceny stopnia ich realizacji;

2)        monitorowanie oraz ocenę efektów działań wychowawczych i profilaktycznych
z uwzględnieniem ich skuteczności oraz adekwatności;

3)        wykorzystywanie programów ocenionych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego;

4)        zwiększenie udziału nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego dotyczących rozpoznawania zjawisk patologicznych oraz projektowania i ewaluacji właściwych działań.

Raport NIK-u wykazał szereg nieprawidłowości i pokazał najczęstsze patologie w polskich szkołach. Wynik kontroli jest wezwaniem do działania w sytuacjach:

  • agresji rówieśniczej – zarówno słownej jak i fizycznej,
  • wywierania presji, nacisku, manipulacji – „stawiania granic”,
  • konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • pożaru, zagrożenia atakiem bombowym oraz w momencie pojawienia się w szkole

osoby z bronią.

Bardzo ważne jest, aby szkoły miały wypracowane procedury, które zmniejszą potencjalne zagrożenia, zwiększając maksymalnie bezpieczeństwo dzieci.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *