Przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli do zmiany?

W polskim prawie nie jest zdefiniowane pojęcie "dobra dziecka".

29 stycznia odbędzie się spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład wchodzą przedstawiciele MEN, nauczycielskich związków zawodowych i samorządów. Tematem najbliższego spotkania Zespołu będą przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Jak przypomina Związek Nauczycielstwa Polskiego, od 1 września 2019 r. kar porządkowych nie można wymierzyć „za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Dyrektor w takim przypadku musi w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o wszystkim rzecznika dyscyplinarnego. 

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/przepisy-dotyczace-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-nauczycieli-do-zmiany,147094.html

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *