Obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi uchwały o wymiarze godzin zajęć nauczycieli

Rada Miejska podjęła Uchwałęw sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęćnauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów i logopedów.

Uchwała została doręczona organowi nadzoru.

W §2 uchwały rada ustaliła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęćdydaktycznych i opiekuńczych dla pedagogów, psychologów oraz logopedów. Podstawąmaterialnoprawnąuchwały jest przepis art. 42 ust. 7 pkt 2i 3w zw. z art. 91d pkt 1ustawy Karta Nauczyciela, uprawniający organ stanowiący gminy do ustalenia wymiaru czasu m.in. wskazanym w uchwale grupom zawodowym zatrudnionym w szkołach i placówkach dla których gmina jest organem prowadzącym. Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdził, że uchwałęw zakwestionowanej części tj. §2 podjęto z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 19 ust. 2ustawy o związkach zawodowych. Kwestionowana uchwała została bowiem podjęta bez uprzedniego zwrócenia sięprzez organ stanowiący gminy o opinie do wszystkich właściwych statutowo organów reprezentatywnych organizacji związkowych. Z otrzymanej przez organ nadzoru korespondencji wynika, że na etapie projektu uchwały o jego zaopiniowanie wystąpiono jedynie do Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Źródło i całt tekst: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/27877-obowizek-konsultacji-ze-zwizkami-zawodowymi-uchway-o-wymiarze-godzin-zaj-nauczycieli

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *