Obowiązek prawny, dobra wola jednostki – czym jest kontrola zarządcza w szkole? Cz. II.

W tamtym tygodniu opublikowaliśmy I część artykułu poświęconego kontroli zarządczej. Dziś powracamy do tematu.

Po szóste:

Pamiętajmy, że kontrola zarządcza jest pojęciem szerszym od kontroli finansowej a nawet od kontroli ogólnej funkcjonowania szkoły. Jej głównym zadaniem jest wyznaczenie i realizacja celów szkoły. Jako instrument prawny wprowadzony przez ustawodawcę ma zmierzać do osiągania jak najlepszych wyników, jednocześnie korygując i skutecznie eliminując nieprawidłowości naszej pracy. A więc jest bardzo szerokim i perspektywicznym spojrzeniem na sposób funkcjonowania placówki i na jej szeroko pojęty rozwój.

Aby precyzyjnie opisać czym jest system kontroli zarządczej należy stwierdzić, że kontrola zarządcza jest na pewno:

 • szansą na usprawnienie działania szkoły,
 • nowym spojrzeniem na funkcjonowanie szkoły/placówki
 • odpowiedzią (a konkretnie jej mechanizmy) na konkretne ryzyko,
 • realną korzyścią, zwłaszcza wtedy gdy koszty jej wdrożenia i stosowania są niższe niż uzyskane efekty,
 • systemem zbudowanym z elementów, w którym efektywna komunikacja zajmuje znaczące miejsce,
 • działaniem ciągłym, obligatoryjnym (corocznie należy tworzyć plany działania, sprawozdania z wykonania planów, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej poprzedzone samooceną).

Po siódme:

Do podstawowych zadań jakie ma spełnić kontrola zarządcza możemy zaliczyć:

 • zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • doprowadzenie do skuteczności i efektywności działania, 
 • zapewnić wiarygodność sprawozdań,
 • dbać o ochronę zasobów, zapewnić przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
 • dbać o efektywność i skuteczność przepływu informacji,
 • tworzyć mechanizmy zarządzania ryzykiem .

Po ósme:

Zadaniem kontroli zarządczej jest wyznaczanie i realizacja celów szkoły. Należy mieć na uwadze to, że aby jakiekolwiek działania, a zwłaszcza działania kontrolne były w logiczny sposób uporządkowane, muszą ku temu zostać opracowane określone wytyczne. Kontrola to nic innego jak czynność polegająca na sprawdzeniu (porównaniu) stanu faktycznego (obecnego) z oczekiwanym, wymaganym (określonym) w normach prawnych (technicznych, ekonomicznych, innych).

Po dziewiąte:

Bardzo ważne jest aby być w pełni świadomym, że do realizacji założonych celów przyczynia się zarówno dyrektor szkoły oraz wszyscy jej pracownicy. Dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej (zgodnej z przepisami prawa), skutecznej (np. usunięcie nieprawidłowości, wdrożenie wniosków pokontrolnych i dokonanie ulepszeń) i efektywnej (powinna powodować osiąganie założonych celów) kontroli zarządczej w swojej placówce. Za realizację zadań w zakresie kontroli zarządczej w szkole odpowiedzialność ponoszą wszyscy pracownicy szkoły. Nawet najlepiej funkcjonujący system kontroli zarządczej nie gwarantuje osiągnięcia wszystkich założonych celów i realizacji wszystkich zadań. Podsumowując tworzenie i wdrażanie systemu kontroli zarządczej w szkołach jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa a szczególności z art. 68 ust 1 i art. 69 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 24 września 2009 r.). Trzeba również podkreślić, że wdrożenie sprawnie działającego sytemu kontroli zarządczej w bardzo wydatny sposób wpłynie na jakość funkcjonowania szkoły.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *