Obowiązki nauczyciela w związku z ocenianiem wewnątrzszkolnym

Nauczyciele muszą pamiętać, że wraz z początkiem nowego roku szkolnego mają szereg obowiązków związanych z ocenianiem wewnątrzszkolnym. Przede wszystkim już na pierwszych zajęciach informują uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2)  sposobach, w jaki będą sprawdzane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

Dodatkowo wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.

Wszystkie szczegółowe  warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego muszą zostać opisane w statucie szkoły.

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje trzy rodzaje ocen:

  • oceny bieżące;
  • oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne;
  • oceny końcowe.

Należy pamiętać, że oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, a nauczyciele uzasadniają ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom, a na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dot.

  • egzaminu klasyfikacyjnego,
  • egzaminu poprawkowego,

– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Sposób udostępniania tej dokumentacji określa statut szkoły.

OCENIANIE BIEŻĄCE z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; przy czym mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *