OBSZERNA NOWELIZACJA DOT. ŚWIADECTW, DYPLOMÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH DRUKÓW

Podczas kwietniowego Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu zostanie zaopiniowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Nowelizacja, jak wskazują projektodawcy wynika z:

 

  • konieczności dostosowania jego przepisów do przepisów ustawy o dokumentach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem;
  • uwag zgłaszanych do Ministerstwa Edukacji i Nauki, m.in. przez szkoły, kuratoria oświaty i producentów blankietów druków oraz podmioty opracowujące programy do wypełniania świadectw;
  • uchylenia przepisów i wzorów druków dla dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 ze względu na zakończenie okresu ich wydawania;
  • innych zmian o charakterze porządkującym.
    Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59355-obszerna-nowelizacja-dot-swiadectw-dyplomow-panstwowych-i-innych-drukow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *