Ocenianie dyrektorów

Dwa poprzednie poniedziałki przebiegły pod znakiem oceniania nauczycieli: artykuły na ten temat znajdą Państwo na naszych wcześniejszych stronach. Dziś przyjrzyjmy się procesowi oceny dyrektorów.

1) Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 6a ust 6 Karty Nauczyciela oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – zmiana wspomnianego ustępu została wprowadzona ostatnią nowelizacją Karty Nauczyciela – ustawa z dnia

Na podstawie ust. 7  art. 6a KN organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole.  Organ prowadzący  jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku,  w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej

2) Kryteria oceny dyrektorów

Kryteria oceny pracy dyrektora są szersze niż kryteria stosowane wobec nauczycieli.

Dodatkowo ocenie podlega przede wszystkim:
– wypełnianie obowiązków dyrektorskich nałożonych przez art. 7 Karty Nauczyciela,
– wypełnianie obowiązków z art. 4 i 39 ustawy o systemie oświaty,
– wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. 

Ocena dyrektora składa się z ocen cząstkowych:
– wykonanie zadań przez dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do ich realizacji, dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym i odpowiedzialności za jej prawidłowość oraz organizowanie obsługi administracyjnej, gospodarczej i finansowej ocenia organ prowadzący szkolę.
– realizację zadań w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad podległą szkołą oraz współdziałanie z wyższymi uczelniami i zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania praktyk ocenia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ten sam organ ocenia wykonanie obowiązku utrzymania odpowiedniego poziomu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz przestrzeganie czasu pracy nauczycieli.

Cząstkowej oceny wykonywania pozostałych zadań zapisanych w art. 39 ustawy o systemie oświaty (kierowanie i reprezentacja, opieka nad uczniami i zapewnienie im możliwości rozwoju, realizacja uchwał rad szkoły lub pedagogicznej wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych, a także wypełnianie przez nauczycieli obowiązków zapisanych w art. 6 Karty i obowiązków dyrektora z art. 7 ust. 2 pkt 2-4 organ prowadzący szkołę w porozumieniu organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organ prowadząc szkołę zbiera opinie o pracy dyrektora wyrażone na piśmie przez radę szkoły i zakładowe organizacje związkowe.

W ocenie dyrektora przepisy proceduralne § 2 – 5 stosuje się odpowiednio jak do nauczycieli.

3) Ponowna ocena dyrektora

Ponowna ocena dyrektora jest działaniem odwoławczym skierowanym do tego samego organu, który wydał pierwotną ocenę.

Trzydziestodniowe terminy ustalenia ponownej oceny mają szczególne znaczenie, gdy ustalona ocena jest negatywna. Pozwalają one bowiem wszcząć procedurę związaną ze zmianą dyrektora. Jednak w przypadku nierzetelnej czy nieobiektywnej oceny można poddać ją sądowej kontroli, np. w przypadku powództwa o przywrócenie do pracy na stanowisku dyrektora. W takim procesie można powoływać biegłych, przesłuchiwać świadków lub przekonać sąd, że organ oceniający wywiódł fałszywe wnioski z przedłożonych dokumentów.

1)  Składy zespołów orzekających – oceniających odwołanie się dyrektora od oceny pracy

a) odwołanie dyrektora szkoły od oceny pracy

Dyrektor szkoły może się odwołać od oceny pracy w terminie 14 do organu prowadzącego. 

Zgodnie z § 9 ust 1 wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana – przedstawiciel rady rodziców,
4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – nauczyciel doradca metodyczny,
5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej. 

b) odwołanie dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych

Natomiast wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników służb społecznych zespół oceniający w składzie: 

1) przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pracowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,
3) wskazany przez rektora – przedstawiciel uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad zakładem kształcenia nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych,
4) przedstawiciel rady programowej,
5) na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników służb społecznych – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej

c)odwołanie dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli

Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu,
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli,
3) na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *