Organizacja i funkcjonowanie zespołów nauczycielskich – organizacja pracy

Zapraszamy na ostatni już artykuł z cyklu organizacja i funkcjonowanie zespołów nauczycielskich. Czas na refleksję podsumowującą.

Każde działanie, aby miało sens musi mieć jasno określony cel. Zatem każda z grup musi mieć wyznaczone kierunki działań, a jej członkowie muszą widzieć, co jest  priorytetem i jakie są wobec nich oczekiwania. Istotną sprawą dla dobrego funkcjonowania zespołu jest dobór jej członków. O ile dyrektor nie ma istotnego wpływu na to, kto będzie pracował w zespołach klasowych czy przedmiotowych, to dobór do grup zadaniowych nie powinien być przypadkowy. Należy rozważyć, jakie są predyspozycje i kompetencje osób, którym zostanie powierzone konkretne zadanie, a także indywidualne preferencje pracowników. Każda z grup powinna mieć swojego lidera, który będzie organizował pracę pozostałym osobom, a także będzie bezpośrednio odpowiadał przed społecznością szkolną za wykonanie zadania przez tenże zespół. Rola lidera jest także istotna dla organizacji współpracy pomiędzy różnymi organami placówki. Liderzy winni się między sobą komunikować i prowadzić ustalenia w obszarach działań, które się zazębiają. Z nimi również będzie komunikował się dyrektor w chwili, gdy będzie monitorował działalność poszczególnych zespołów. Rola tej osoby jest również niezwykle istotna dla samych członków danej grupy, bo to on będzie delegował zadania, dostarczał informacji, ustalał plany działań. Osoba ta także będzie odpowiedzialna za rozładowywanie konfliktów, które mogą powstać w trakcie pracy. Powinna to być zatem osoba obdarzona cechami, które przyczynią się do stworzenia atmosfery współpracy, zarówno wewnątrz grupy jak i pomiędzy innymi jednostkami funkcjonującymi w szkole. Dobrze jest zatem jeśli lidera w swojej grupie wyłonią jej członkowie. Może się jednak okazać, że członkowie zespołu wskazali osobę, która nie koniecznie będzie posiadała odpowiednie cechy w oczach dyrektora lub grupa nie będzie potrafiła wyłonić kogoś kto będzie im przewodził. W takiej sytuacji lidera powinien wskazać dyrektor.

Efektywność działań jest zależna od sposobu organizacji pracy zespołu. Należy zatem ustalić na wstępie plan działań dla danej komórki, określić sposób komunikowania się między sobą jej członków, ustalić harmonogram spotkań, wyznaczyć członkom poszczególne zadania i wskazać terminy ich realizacji. Pracę zespołu należy dokumentować, ponieważ o przebiegu działań należy informować dyrektora, radę pedagogiczną lub innych zainteresowanych. Dlatego wszelkie ustalenia winny się zawierać w harmonogramach i protokołach. W tych dokumentach będą zapisane relacje z działań poszczególnych osób, wnioski do dalszej pracy oraz wskazane zakresy czynności przewidziane do realizacji przez jej członków.

Cykliczny monitoring jest niezbędnym działaniem. Pozwala on zidentyfikować problemy i nieprawidłowości na wczesnym etapie realizacji zadań przez, co można ograniczyć ryzyko niepowodzeń w przyszłości. Monitorowanie ma służyć przede wszystkim członkom grupy, dlatego warto już na wstępie prac ustalić w jaki sposób będzie to realizowane i kto będzie za to odpowiedzialny. Z wynikami tego działania trzeba zapoznać wszystkich zainteresowanych tak, by wiedzieli, co się powiodło, a co należy zmodyfikować. Tylko refleksyjna ocena jakości podjętych działań, napotkanych trudności, poziomu realizacji celu  umożliwia rozwój. Ewaluacja jest tu zatem niezbędnym elementem. Powinni jej dokonywać wszyscy członkowie i to zarówno w odniesieniu do pracy własnej jak i całej grupy. 

PODSUMOWANIE­­­

Jak twierdził  Pablo Picasso „Działanie jest kluczem do sukcesu”. I tu należy się z nim jak najbardziej zgodzić. Nie podejmując bowiem żadnych działań nie jesteśmy w stanie dojść do celu. Dziś wiemy, że cele łatwiej jest osiągać zespołowo, a o sukcesie decyduje droga i sposób w jaki będziemy ją pokonywać. Dlatego warto dobrze zaplanować tą drogę.

Profesjonalne zorganizowanie pracy zespołów nauczycielskich, skuteczny lider i zaangażowani członkowie to fundament sukcesu. Jednak by mogło się to wydarzyć należy zadbać o edukację personelu szkoły w tym zakresie. Dobrze wykształcona kadra to jeden z najważniejszych zasobów każdej organizacji. W szkole ma to szczególne znaczenie, gdyż pedagodzy swymi poczynaniami modelują charakter kolejnych pokoleń.

Joanna Wodzińska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *