Organizacja pracy przedszkola dla dzieci chorych na cukrzycę typu I – część 1

Dzieci z cukrzycą wymagają zrozumienia potrzeb wynikających z choroby. Zadaniem przedszkola wobec dziecka przewlekle chorego jest zapewnienie warunków, aby dziecko i rodzice czuli się bezpiecznie.

Cukrzyca to jedna z najgroźniejszych współczesnych chorób cywilizacyjnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w samej Europie żyje obecnie ponad 60 mln ludzi chorych na cukrzycę. Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży.  Cukrzyca tego typu wymaga podawania insuliny penem lub pompą insulinową. Należy ją prowadzić tak, aby utrzymać właściwe stężenia glukozy we krwi. Polega to głównie na zapobieganiu spadków lub właściwej reakcji na podwyższony poziom cukru we krwi czyli zapobieganiu hipoglikemii lub hiperglikemii. Tylko i wyłącznie dokonany pomiar poziomu cukru potwierdzi występującą nieprawidłowość.

            W myśl obecnych zmian w oświacie przedszkole ogólnodostępne powinno zapewnić miejsce dla wszystkich dzieci, które wezmą udział w rekrutacji, bez względu na ich stan zdrowia. W dobie coraz częstszych problemów zdrowotnych oraz alergii pokarmowych dyrektorzy i nauczyciele muszą zatem stanąć przed wyzwaniem jakim jest stworzenie i zagwarantowanie odpowiednich warunków do rozwoju dla wszystkich dzieci przyjętych do placówki. Możliwość korzystania z edukacji przedszkolnej dla dzieci chorych na cukrzycę typu I insulinozależną ciągle jednak zależna jest od dobrej woli, otwartości na potrzeby oraz chęci pomocy dyrektora i personelu przedszkola. Placówka, do której będzie uczęszczać takie dziecko wymaga bowiem nieco innej organizacji pracy w porównaniu do placówki, do której uczęszczają jedynie dzieci zdrowe. Przedszkola w obliczu zwiększającej się liczby dzieci chorych na cukrzycę typu I będą coraz częściej stawały przed wyzwaniem zorganizowania nad nimi opieki.

            Edukacja przedszkolna, możliwość przebywania i uczenia się w grupie rówieśniczej w życiu każdego dziecka również, a może przede wszystkim dziecka dotkniętego chorobą przewlekłą jest niezmiernie istotna. Aby w sposób optymalny zorganizować pracę placówki zorientowanej na potrzeby dzieci przewlekle chorych, warto poznać istotę choroby oraz problemy jakie powoduje w życiu dziecka oraz w jego otoczeniu. Jednym z nich jest społeczna izolacja dzieci chorych, która niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ich rozwoju i późniejszego funkcjonowania w świecie. Jest to zjawisko wynikające z problemów zdrowotnych dzieci, nieuregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej sprawowania opieki nad dziećmi przewlekle chorymi i w związku z tym, wielu obaw i niechęci do podejmowania działań na rzecz tych dzieci ze strony opiekunów. Z drugiej strony, coraz częściej znajdują się placówki, które pomimo związanych z tym trudności wychodzą naprzeciw problemom dzieci przewlekle chorych i ich rodziców.

Czas nauki w przedszkolu, to czas intensywnego rozwoju każdego dziecka, okres największych i najistotniejszych zmian w jego dotychczasowym życiu. To jednocześnie idealny moment na zapobieganie potencjalnym trudnościom i zaburzeniom. Zapewnienie dziecku w tym wieku odpowiednich warunków do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych, odkrywania nowych zdolności oraz nauki ma decydujące znaczenie dla jego przyszłości. Wiedza i umiejętności zdobyte przez dziecko w trakcie trwania edukacji przedszkolnej stanowią wyznacznik jego przyszłych postaw wobec samego siebie i otaczającego go świata oraz podłoże do dalszego kształcenia i rozwoju. Dziecko w wieku przedszkolnym nawiązuje kontakt z otoczeniem, obserwuje i szuka wzorców, zaczyna naśladować zachowania dorosłych. Przez kontakty społeczne z dorosłymi, a także w trakcie zabaw z rówieśnikami dziecko uświadamia sobie konieczność podporządkowania swojego zachowania określonym regułom i normom społecznym.

Przedszkola zostały powołane do wypełniania względem dziecka określonych programem zadań, przy współpracy z rodziną i środowiskiem. Zadania te nakierowane są na prawidłowe wychowanie, wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwienie mu zdobycia doświadczenia i niezbędnych do podjęcia nauki w szkole umiejętności. Sprawują one opiekę nad jego zdrowiem i bezpieczeństwem oraz wspomagają i ukierunkowują jego rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny

Dzieci chore na cukrzycę wymagają zrozumienia dla ich potrzeb wynikających z choroby. Cukrzyca insulinozależna wymaga ciągłej opieki, nie może być tu mowy o przerwie na czas przedszkola. Właściwa opieka w przedszkolu zapewnia dziecku dobre samopoczucie, optymalną pracę i jest niezbędna dla jego zdrowia. Zadaniem przedszkola wobec dziecka przewlekle chorego jest zapewnienie takich warunków, aby dziecko i rodzice mogli czuć się bezpiecznie.

Paulina Charko – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *