Plan pracy szkoły

Każdego roku szkoły i placówki tworzą plan pracy na dany rok szkolny opierając się na przepisach prawa oświatowego. Jak taki plan stworzyć i co powinien zawierać? O tym pisze dzisiaj dr Krystyna Budzianowska

Każdego roku szkoły i placówki tworzą plan pracy na dany rok szkolny opierając się na art. 70 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Rada pedagogiczna zatwierdza uchwałą do realizacji plan pracy, jak również plany pracy zespołów – art. 70 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe. Przepisy prawa nie regulują szczegółowo zakresu treści rocznego planu pracy szkoły. Plan pracy szkoły powinien jednak uwzględniać:

    a) kierunki polityki oświatowej państwa,

    b) wnioski z nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty,

    c) wskazania organu prowadzącego,

    d) realizację zadań statutowych szkoły,

    e) wszystkie obszary funkcjonowania placówki,

Plan pracy szkoły powinien być spójny z programem wychowawczo-profilaktycznym, planem nadzoru pedagogicznego. Plan pracy szkoły wskazuje:

    a) zadania do realizacji,

    b) sposoby realizacji,

    c) osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań,

    d) terminy realizacji.

Prawidłowa realizacja zadań zawartych w planie pracy szkoły ma służyć podniesieniu jakości pracy szkoły/placówki. Żaden przepis nie reguluje szczegółowo zakresu treści rocznego planu pracy szkoły. Wszystko zależy od dyrektora i nauczycieli.

Nie ulega wątpliwości, że plan powinien:

1) mieć prostą konstrukcję,

2) jasno precyzować obowiązki nauczycieli,

3) zawierać terminarz wykonania zadań,

4) uwzględniać równomierne rozłożenie zadań na poszczególne miesiące.

Opracowując plan pracy szkoły warto pamiętać:

  • Plan pracy szkoły powinien powstać w wyniku wspólnych działań dyrektora, przedstawicieli organów placówki, w szczególności zespołów nauczycielskich, szkolnych specjalistów, świetlicy, internatu.
  • Powinien uwzględniać realizację zadań specyficznych dla danego typu szkoły i jej środowiskowych uwarunkowań z pełnym wykorzystaniem wiedzy z teorii zarządzania i obowiązujących przepisów prawa.
  • Należy wykorzystać w procesie planowania udział wszystkich podmiotów tworzących szkołę i jej środowisko. Każdy członek społeczności szkolnej powinien mieć świadomość, że uczestnicząc w planowaniu, ponosi odpowiedzialność za dokonywane wybory.
  • Przed przystąpieniem do układania projektu planu należy się zastanowić, jakie treści powinny go wypełniać, tak by zawarte w nim problemy służyły podnoszeniu jakości.
  • Jak wykorzystać rok czasu do osiągnięcia postępu w jej funkcjonowaniu, co zmienić, a co nie, co należy poprawić całkowicie lub częściowo. Może niektóre zadania należy tylko kontynuować bez specjalnego planowania.
  • W projekcie rocznego planu pracy należy również uniknąć podejmowania zadań, które są realizowane corocznie, przez wiele lat, np. sprawa programów i planów nauczania, stopień organizacyjny, podstawowa obsada kadry itp. (plany perspektywiczne).
  • Po opracowaniu projektu planu z jego tekstem powinna się zapoznać rada szkoły (jeżeli istnieje) jako organ opiniujący oraz rada pedagogiczna jako organ zatwierdzający. Dać czas na zapoznanie się z jego treścią.
  • Po uwzględnieniu opinii, wniosków i wprowadzeniu poprawek projekt uchwałą rady pedagogicznej staje się rocznym planem placówki, czyli aktem prawnym wymagającym realizowania.

Przykład:

Uchwała nr…..
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły …… ………………….nr…
w………………………..

z dnia ………….

w sprawie zatwierdzenia planów pracy szkoły na rok szkolny 2021/22

 

Na podstawie art. 70 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz.1082) uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza przedstawione przez dyrektora i nauczycieli plany pracy szkoły/ przedszkola na rok szkolny 2018/2019, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *