Planowanie działań promocyjnych szkoły a realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych

Jak długofalowe projekty edukacyjne wpływają na promocję szkoły? O tym w dzisiejszy artykule Ewy Reks-Granat. Zapraszamy do lektury.

Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych, która nie jest pojedynczym przypadkowym działaniem, a wynika z wcześniej zaplanowanej strategii rozwoju szkoły, już z samej swojej specyfiki wpisuje się w budowanie pozytywnego wizerunku, a przede wszystkim sprzyja osiąganiu wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Zaplanowanie działań projektowych, a potem ich realizacja, przeprowadza szkołę przez wszystkie etapy ważne dla budowania marki i promowania jej w środowisku dla osiągnięcia celu, jakim jest pozyskanie kandydatów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Realizacja projektu jest działaniem długoterminowym i podzielonym na wiele etapów:

  • analiza potrzeb i możliwości szkoły,
  • określenie słabych i mocnych stron,
  • pozyskanie do współpracy partnerów zagranicznych i instytucji w środowisku lokalnym, znalezienie partnerów naukowych,
  • współpraca z rodzicami i wewnątrz szkoły,
  • zaplanowanie działań służących realizacji celów projektu,
  • zaplanowanie ewaluacji, zdefiniowanie wskaźników sukcesu
  • określenie działań promujących sam projekt i tych, które służą upowszechnianiu jego rezultatów i wiele innych.

Widać więc, że planując działania promujące szkołę oraz te, które służą realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego mamy wiele wspólnych punktów. O ile jednak promocja szkoły jest działaniem skierowanym na osiągnięcie celu – pozyskanie określonych kandydatów i nasilenie aktywności przypada na czas bezpośrednio poprzedzający rekrutację, o tyle przy realizacji projektów mamy do czynienia z działaniem długofalowym, systematycznym, ukierunkowanym na promocję samego projektu lub jego rezultatów a nie całej szkoły.

Kluczowe wydaje się więc rozwijanie poprzez projekty takich kompetencji i umiejętności uczniów i nauczycieli, które byłyby spójne z misją szkoły i służyły kształtowaniu absolwenta o określonym profilu. W ten sposób, promując projekt i upowszechniając jego rezultaty, szkoła może budować wiarygodną markę, która postrzegana jest jako produkt wysokiej jakości dla specyficznej grupy odbiorców.

Ewa Reks-Granat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *