Podstawowe obowiązki prawne nauczycieli

Dzisiaj krótka „ściąga” z najważniejszych obowiązków prawnych nauczycieli. O tych paragrafach należy bezwzględnie pamiętać i ich przestrzegać.
Najważniejsze obowiązki prawne nauczycieli wynikają z poniższych zapisów i warto się z nimi wnikliwie zapoznać:
Art. 6
Karty Nauczyciela
Nauczyciel obowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 
oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
art. 42 ust. 1 i 2
Karty Nauczyciela
Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (pensum) 
lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 (zniżki godzin); 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 
i doskonaleniem zawodowym. 
Art. 5 
Prawo oświatowe
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 
i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Należy mieć na uwadze, że nauczyciel w ramach stosunku pracy pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. To oznacza w praktyce, że dyrektor może przydzielać nauczycielowi czynności w ramach zakresu jego obowiązków wynikających ze statutu szkoły, jak również obowiązującego go czasu pracy. Dyrektor szkoły nie może jednak zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi lub takich, które naruszają prawa i dobro dziecka oraz stanowią zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Najważniejsze obowiązki prawne nauczycieli wynikają z poniższych zapisów i warto się z nimi wnikliwie zapoznać:

Art. 6

Karty Nauczyciela

Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

art. 42 ust. 1 i 2

Karty Nauczyciela

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 (pensum) 

lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7 (zniżki godzin); 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

Art. 5 

Prawo oświatowe

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Należy mieć na uwadze, że nauczyciel w ramach stosunku pracy pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły. To oznacza w praktyce, że dyrektor może przydzielać nauczycielowi czynności w ramach zakresu jego obowiązków wynikających ze statutu szkoły, jak również obowiązującego go czasu pracy. Dyrektor szkoły nie może jednak zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi lub takich, które naruszają prawa i dobro dziecka oraz stanowią zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

 

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *