Standardy kontroli zarządczej – cz. I

W poniedziałek pisaliśmy o najczęściej popełnianych błędach, ujawnianych w trakcie kontroli zarządczej. Dzisiaj proponujemy poradnik, dzięki któremu opracujecie Państwo standardy tejże kontroli. Druga część artykułu za tydzień.

Działaniami w ramach kontroli zarządczej należy objąć wszystkie obszary funkcjonowania jednostki. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:

  1. Środowisko wewnętrzne;
  2. Cele i zarządzania ryzykiem;
  3. Mechanizmy kontroli;
  4. Informacja i komunikacja;
  5. Monitorowanie i ocena.

1. Środowisko wewnętrzne

Standardy w tym obszarze wyodrębniają cztery elementy, które mogą mieć istotny wpływ na realizację przez przedszkole celów i zadań:

–  przestrzeganie wartości etycznych;

–  kompetencje zawodowe;

–  struktura organizacyjna;

–  delegowanie uprawnień.

Przestrzeganie wartości etycznych

Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.

Przykładowe działania:

–  wdrożenie kodeksu etyki pracowników;

–  wdrożenie kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych;

–  wdrożenie kodeksu etyki nauczycieli.

Wymienione kodeksy muszą być zgodne z obowiązującym prawem, uzupełniają statut przedszkola i regulamin rady pedagogicznej.

Kompetencje zawodowe

Należy zadbać o to, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. Trzeba również zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających.

Przykładowe działania:

–  opracowanie regulaminu naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze urzędnicze:

–  zarządzanie dyrektora w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

–  opracowanie planu szkoleń pracowników.

  1. 2.     Cele i zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie elementu zarządzania ryzykiem, jest bardzo istotnym aspektem w kierowaniu jednostką. Na co dzień bowiem dyrektor placówki podejmuje decyzje, które narażone są na ryzyko i mogą z różnym natężeniem wpływać na funkcjonowanie jednostki. Ryzykiem jest możliwość wystąpienia określonego zjawiska, które może mieć negatywny wpływ na realizowane zadania bądź osiągane cele. Z kolei zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększanie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań i powinno być dokumentowane.

Na cele i zarządzanie ryzykiem składają się:

–  misja;

–  określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;

–  identyfikacja ryzyka;

–  analiza ryzyka;

–  reakcja na ryzyko.

Misja

Należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji, podstaw funkcjonowania, systemu finansowania, realizowania zadań.

Przykładowe działania:

–  opisanie misji w statucie przedszkola.

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena realizacji

Cele i zadania powinny zostać określone jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą w wyznaczonych mierników. Zaleca się przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać o to, aby określające cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji.

Przykładowe działania:

–  stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny;

–  opracowanie projektu planu finansowego jednostki.

Identyfikacja ryzyka

Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. Dyrektor powinien w sposób ciągły podejmować czynności służące określeniu ryzyka, po to, aby móc podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jednostki przed jego niekorzystnymi skutkami. W przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyfikacji ryzyka. Dyrektor, jako kierownik jednostki, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi.

Przykładowe działania:

–  udokumentowanie procesu identyfikacji ryzyka;

–  sporządzenie listy zagrożeń.

Analiza ryzyka

Dyrektor przedszkola powinien umieć określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego ryzyka, określając jego skalę. Należy zastanowić się, czy ryzyko, gdy wystąpi, ma wpływ na pracę jednostki i w jakim stopniu. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.

Przykładowe działania:

–  oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego rodzaju ryzyka;

–  oszacowanie potencjalnych strat przy wystąpieniu ryzyka;

–  opracowanie mapy ryzyka.

Reakcja na ryzyko

W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Nie ma jednolitych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem w przedszkolu. Na dyrektorze placówki ciąży obowiązek prowadzenia rejestru zidentyfikowanego ryzyka, który w szczególności powinien zawierać takie informacje jak: zadanie, obszar ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, przyczyna ryzyka, skutki ryzyka, mechanizmy reagowania na ryzyko i ich uzasadnienie.

Przykładowe działania:

–  prowadzenie rejestru ryzyka,

–  określenie rodzaju reakcji na każde ryzyko,

–  opracowanie planu reakcji na poszczególne ryzyko.

 

Iwona Iwańska-Brzeszcz – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *