WSA PRZYPOMINA O ZAKAZIE ŁĄCZENIA W ZESPOŁY SZKÓŁ TEGO SAMEGO TYPU

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 8 stycznia 2020 r. (II SA/Rz 1284/19) wskazał, że łączenie w zespoły szkół tego samego typu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości wyklucza art. 91 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Wskazany przepis posiada analogiczne brzmienie do nieobwiązującego już art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W świetle przytoczonych regulacji, zarówno w stanie prawnym uregulowanym ustawą o systemie oświaty, jak również ustawą – Prawo oświatowe, ustawodawca pozwalał organowi prowadzącemu szkoły różnych typów lub placówki na połączenie w zespół. Jednocześnie postanowiono, że dokonane połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół i placówek pod warunkiem, że statut zespołu nie stanowi inaczej.

Źródło i cały tekst: https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/59828-wsa-przypomina-o-zakazie-laczenia-w-zespoly-szkol-tego-samego-typu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *