Wskazanie dyrektora wykonującego czynności związane z awansem zawodowym.

Nauczyciele, realizując awans zawodowy, często są zatrudniani w dwóch lub więcej szkołach. Jeżeli w żadnej ze szkół nie są zatrudnieni na co najmniej ½ etatu, to powstaje pytanie, który dyrektor jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z awansem zawodowym?

Nauczyciele, realizując awans zawodowy, często są zatrudniani w dwóch lub więcej szkołach. Jeżeli w żadnej ze szkół nie są zatrudnieni na co najmniej ½ etatu, to powstaje pytanie, który dyrektor jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych z awansem zawodowym?

Przepisy prawa oświatowego wskazują, że w takiej sytuacji to organ nadzoru pedagogicznego wskazuje dyrektora odpowiedzialnego za czynności związane z realizacją procedur awansu zawodowego nauczyciela. W tym miejscu pojawia się pytanie, kto może występować z wnioskiem do kuratorium z prośbą o wskazanie tego dyrektora?

Otóż wniosek o wskazanie dyrektora wykonującego czynności związane z awansem zawodowym może złożyć nauczyciel:

  • odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela,
  • odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
  • który będzie ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r.

Wzory wniosków w omawianej sprawie kuratoria oświaty publikują na swoich stronach internetowych.

Pamiętać jednak należy, że do wniosku trzeba dołączyć określone dokumenty.

Dokumentami, jakie należy dołączyć do wniosku są:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie (kopie poświadczone  za zgodność z oryginałem przez nauczyciela składającego wniosek);
  • akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia (kopie poświadczone  za zgodność z oryginałem przez nauczyciela składającego wniosek)

Wniosek wraz z dokumentami nauczyciel powinien złożyć we właściwym terytorialnie Kuratorium Oświaty

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *