Wsparcie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w czasie pandemii – praktyczne wskazówki, cz. II

Tydzień temu w środę pisaliśmy o ogromnej potrzebie wsparcia w nauce zdalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiaj zapraszamy na drugą część artykułu.

Szczególnie ważna będzie wymiana informacji między członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych powinno uwzględnić dodatkowe ograniczenia wynikające z edukacji zdalnej lub mieszanej. Należy zwrócić uwagę na:
 • zdolność ucznia do samodzielnej pracy,
 • zakres i rodzaj wsparcia w środowisku rodzinnym,
 • możliwość komunikacji z nauczycielem w tym szczególnie komunikacji alternatywnej (AAC),
 • sprawność manualną w zakresie korzystania z multimediów,
 • dostępność pomocy dydaktycznych dla ucznia w tym zasobów internetowych,
 • możliwość systematycznego reagowania na błędy i niezrozumienie tematyki lub oczekiwanych umiejętności,

 Na podstawie tak dostosowanych wymagań opracowujemy zmodyfikowane karty pracy, instrukcje do zadań, polecenia, sprawdziany, teksty źródłowe.

 1. Bardzo ważnym elementem pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie częste wysyłanie informacji zwrotnej w formie dla nich dostępnej i zrozumiałej. Brak bezpośredniego kontaktu wywołuje większą potrzebę otrzymywania przez dziecko informacji zawierającej wzmocnienia pozytywne, aby jego zaangażowanie było budowane pomimo wielu dodatkowych trudności wynikających z edukacji na odległość.
 2. Ważnym zadaniem zespołu i dyrektora szkoły i przedszkola jest umożliwienie wsparcia w postaci zajęć rewalidacji i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych stacjonarnie.  Plany udzielanego wsparcia w ramach tych zajęć powinny uwzględniać model związany z pracą na odległość. Szczególnie te zajęcia wymagają kontaktu z prowadzącym je nauczycielem/specjalistą, nie mogą być realizowane tylko poprzez przesyłanie materiałów ćwiczeniowych. Nauczyciele                      w ramach pracy zespołu powinni przemyśleć aplikacje, programy multimedialne, komunikatory, które będą wykorzystywać, aby dziecko i rodzic nie mieli obowiązku korzystania z bardzo szerokiego wachlarza propozycji, co utrudni im pracę oraz może zniechęcić do podejmowania trudu pracy zdalnej. W razie potrzeby uczeń i rodzic powinni mieć możliwość zapoznania się z wykorzystywanym narzędziem i otrzymać instruktaż od zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 3. Warto także zwrócić uwagę na kontakt z uczniem nie dotyczący bezpośrednio edukacji czy działań ćwiczeniowych w ramach zajęć specjalistycznych. Wszyscy uczniowie, a szczególnie z niepełnosprawnością, potrzebują rozmowy, zainteresowania się ich obawami, emocjami i wątpliwościami, nie zawsze związanymi z procesem uczenia się konkretnego przedmiotu. Należy pamiętać, iż dla uczniów z niepełnosprawnością często szczególnie ważna jest możliwość kontaktu rówieśniczego podczas pobytu w szkole. Dlatego w czasie edukacji zdalnej ta potrzeba wymaga w miarę możliwości zaspokojenia w sposób, który jest możliwy np.:
 • korzystanie z platform, które dają możliwość zobaczenia się uczniów, pracy w grupach.
 • wykonywanie projektów wymagających współpracy uczniów.
 • uruchomienie wsparcia rówieśniczego w sytuacji trudności w procesie uczenia się .

Urszula Grygier

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *