Współpraca z rodzicami

Nauczyciel-wychowawca i rodzic powinni być w szkole partnerami, mającymi prawa i obowiązki, a podstawą ich współpracy winno być zaufanie, akceptacja i rzetelna informacja. Warunkiem poprawnych stosunków jest też aktywność i systematyczność.

Efektem współpracy rodziny i szkoły powinna być integracja obu środowisk wychowania, w sferze organizacyjnej i merytorycznej. Od stopnia scalenia obu środowisk wychowawczych zależy jakość współpracy. Podejmując się trudnego zadania, jakim jest stworzenie optymalnego programu współpracy z rodzicami, musimy mieć na uwadze wstępne nastawienie rodziców do tego rodzaju działań. Aktualnie w relacji nauczyciel – rodzic niezwykle ważne jest partnerstwo i wspólne dbanie o wszechstronny rozwój ucznia. Stałe i prawidłowe kontakty nauczyciel rodzic mogą przynieść pozytywne efekty zarówno nauczycielom, rodzicom a przede wszystkich uczniom.

Korzyści dla ucznia:

 • świadomość obustronnego zainteresowania dzieckiem, jego nauką, rozwojem, wychowaniem, problemami;
 • poczucie dopilnowania i kontroli;
 • możliwość bieżącego rozwiazywania trudności;
 • gotowość i łatwość dzielenie się swymi problemami;
 • przekonanie o mądrości dorosłych;
 • przekonanie o trosce i odpowiedzialności dorosłych za jego los.

 

Korzyści dla rodzica:

 • poznawanie własnego dziecka w sytuacjach szkolnych;
 • poznanie szkoły jako instytucji kształcącej jego dziecko;
 • poznanie nauczycieli jako osób bezpośrednio wpływających na rozwój dziecka;
 • pokonanie lęków, uprzedzeń (jako efektu pejoratywnych doświadczeń z okresu szkolnego);
 • odrzucenie stereotypowych i negatywnych nastawie i przekonań;
 • poznanie zespołu klasowego;
 • bezpośrednie uczestnictwo w funkcjonowaniu klasy, szkoły;
 • możliwość wpływania na pracę szkoły, klasy, nauczyciela;
 • możliwość odpowiedzialnego wychowywania i kształcenia własnego dziecka.

 

Korzyści dla nauczyciela:

 • poznanie rodziców ucznia, domu, zwyczajów, kultury;
 • pełniejsze poznanie ucznia;
 • zwiększenie przestrzeni oddziaływań wychowawczych;
 • przekazanie niektórych zadań wychowawczych rodzicom;
 • integracja zespołu klasowego;
 • łatwość organizowania i realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych;
 • łatwość egzekwowania przyjętych reguł;
 • poczucie komfortu psychicznego;
 • akceptacja, zrozumienie, aktywność uczniów i rodziców (Koźmiński, 2001, s.13-14).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *