Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Z jakich zadań zgodnie z Ustawą o systemie oświaty musi wywiązać się dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki? Na to pytanie wyczerpujące odpowiedzi udziela Bogdan Żerkowski.

Najważniejsze zadanie dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej to przygotować i przeprowadzić zebranie plenarne rady pedagogicznej, podsumowujące pracę szkoły, o czym mówi art. 40 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572): „zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb….”

Oczywiście zebranie po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych poświęcone jest podsumowaniu działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych działań statutowych szkoły w mijającym roku szkolnym.

Jedyną wskazówką prawną na temat problemów poruszanych na takim zebraniu jest zapis art.40 ust.7 wyżej cytowanej ustawy: „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”.

Czyli to dyrektor jest zobowiązany przedstawić radzie pedagogicznej informację o działalności szkoły we wszystkich obszarach. Taka sytuacja może mieć miejsce w szkole, w której pracuje kilku nauczycieli, natomiast w większych jednostkach dyrektor najczęściej upoważnia (poleca, nakazuje, prosi) poszczególnych nauczycieli (zespoły nauczycielskie) do przedstawiania informacji o działalności szkoły w jego imieniu.

Jeżeli miałbym pokusić się o podanie spraw, które powinny być omawiane na takim zebraniu, to szczegółowe podanie jakiegoś ramowego porządku zebrania jest bardzo trudne, ponieważ poszczególne szkoły i placówki są bardzo różnorodne i realizują swoje zadania różnymi metodami. Najczęściej dyskusje na tym zebraniu dotyczą:

  • Oceny stopnia realizacji koncepcji pracy szkoły,
  • Oceny efektów kształcenia w roku szkolnym,
  • Oceny skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na poziomie klasy i szkoły,
  • Stopnia realizacji planów, programów i przedsięwzięć,
  • Stanu praworządności na terenie szkoły,
  • Przestrzegania praw dziecka na terenie szkoły,
  • Oceny funkcjonowania prawa wewnątrzszkolnego,
  • Oceny działalności organizacji działających na terenie szkoły,
  • Wyników wszystkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych w szkole w ciągu całego roku szkolnego,

Proszę pamiętać, że zebrania rad pedagogicznych na koniec roku szkolnego mają służyć podsumowaniu i ocenie pracy szkoły, wyciągnięciu wniosków i wprowadzeniu zmian w pracy w przyszłym roku szkolnym.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *