Zmiany w ewaluacji zewnętrznej

W rozporządzeniu z sierpnia 2015 r. o nadzorze pedagogicznym użyto nowej definicji ewaluacji – proponuje się przez ewaluację rozumieć proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę, wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole.

W rozporządzeniu określono, że ewaluacja zewnętrzna obejmuje:

– zbieranie i analizowanie informacji o działaniach szkoły w zakresie wymagań określonych przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– opis działań podejmowanych przez szkołę w zakresie badanych wymagań,

– ustalenie czy szkoła spełnia wymagania,

– przygotowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji.

Zrezygnowano z określania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A. Ministerstwo uważa, że za bardzo zwracano uwagę na uproszczonej ocenie sumującej, a ważniejsze są informacje o szkole zawarte w raporcie. Szkoła będzie spełniać wymagania określone przepisami ministra, jeżeli będzie realizować każde z badanych wymagań co najmniej na poziomie podstawowym. W przypadku realizacji wskazanych rozporządzeniem wymagań na poziomie niższym niż podstawowy organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma polecić dyrektorowi szkoły publicznej opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania i wyznaczyć termin realizacji tego polecenia.

Nowością jest także to, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie mógł przerwać ewaluację w przypadku powzięcia informacji o działaniach szkoły mających wpływ na wiarygodność wyników ewaluacji. W tym przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny przekaże dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę pisemne powiadomienie o przerwaniu i przyczynach przerwania ewaluacji. W takim przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny przeprowadzi ewaluację całościową w innym terminie.

O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, dyrektor szkoły będzie informował, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców, samorząd uczniowski i radę szkoły.

Określono także dostęp do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego, który ma został uruchomiony z dniem 1 października 2015 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *