Związki zawodowe a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dyrektor szkoły, jako pracodawca, jest dysponentem środków z ZFŚS, ale należy pamiętać, że w zarządzaniu tymi środkami dość istotną rolę odgrywają związki zawodowe. To właśnie ze związkami zawodowymi dyrektor musi uzgodnić treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń, ale również uzgodnienia te są niezbędne do przyznawania wszelkich świadczeń w ramach ZFŚS

Dyrektor szkoły, jako pracodawca, jest dysponentem środków z ZFŚS, ale należy pamiętać, że w zarządzaniu tymi środkami dość istotną rolę odgrywają związki zawodowe. To właśnie ze związkami zawodowymi dyrektor musi uzgodnić treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń, ale również uzgodnienia te są niezbędne do przyznawania wszelkich świadczeń w ramach ZFŚS.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych pracodawca jest zobowiązany do uzgodnienia ze związkami treści zapisów regulaminu funduszu. Poza tym uzgodnieniom podlega też przyznawanie świadczeń socjalnych z ZFŚS (art. 27 ust. 2 ww. ustawy).

Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków, będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową. Dotyczy to osób, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji (art. 251 ust. 1 ww. ustawy). Wymóg ten dotyczy również międzyzakładowej organizacji związkowej. Przy czym liczbę jej członków ustala się w odniesieniu do wszystkich pracodawców objętych jej działaniem.

Jeżeli w szkole działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wtedy należy zwrócić się o wspólne stanowisko wszystkich organizacji. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę tego dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca. Musi on wówczas rozpatrzyć odrębne stanowiska organizacji związkowych. Analogiczne rozwiązanie należy przyjąć w przypadku braku wspólnego stanowiska w kwestii przyznania konkretnego świadczenia osobie uprawnionej.

Częstym rozwiązaniem przyjmowanym przez dyrektorów szkół jest powoływanie komisji socjalnych w skład, których wchodzą przedstawiciele związków zawodowych.

W takiej sytuacji pamiętać należy o dwóch bardzo ważnych kwestiach.

1.         Komisja socjalna to organ, o którym nie mówi się w ustawie o ZFŚS i w związku z tym, aby mogła zgodnie z prawem działać, należy jej istnienie szczegółowo określić w regulaminie ZFŚS. Regulamin powinien regulować:

  • skład komisji socjalnej,
  • kadencję,
  • zasady powoływania i odwoływania członków komisji,
  • kompetencje komisji,
  • zasady jej procedowania.

2.         Jeżeli w skład komisji chcemy powołać przedstawicieli związków zawodowych, należy wystąpić do ich organizacji z prośbą o wyznaczenie członków, którzy będą oddelegowani przez związek do pracy w tej komisji

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *