Procedura rekrutacji i selekcji pracowników – część 3

Rekrutacja to proces mający na celu przyciągnięcie na wakujące, lub nowo tworzone stanowiska, możliwie dużej liczby kandydatów, posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Wcześniejsze części artykułu znajdą Państwo tutaj i tutaj.

   Kluczowym elementem   procedury rekrutacji i selekcji pracowników w instytucjach jest rekrutacja przydatnych kandydatów, a następnie ich właściwa selekcja.  Jednym z celów rekrutacji jest przekazaniem zainteresowanym informacji o wolnym miejscu pracy i zachęcanie ich w różny sposób do złożenia stosownych dokumentów aplikacyjnych. Rekrutacja to proces mający na celu przyciągnięcie na wakujące, lub nowo tworzone stanowiska, możliwie dużej liczby kandydatów, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Inaczej rzecz ujmując, rekrutacja jest formą komunikowania organizacji z rynkiem pracy, gdzie firma niejako sprzedaje swój wizerunek w celu przyciągnięcia do firmy właściwych kandydatów, z puli których, w procesie selekcji, wyłonieni zostaną najlepsi pracownicy.[1]  Pod pojęciem rynek pracy należy rozumieć zarówno potencjalnych kandydatów z zewnątrz środowiska pracy(rekrutacja zewnętrzna) lub już zatrudnionych w danej organizacji pracowników (rekrutacja wewnętrzna).[2]

  Rekrutacja to proces poszukiwania na rynku pracy odpowiedniego pracownika, polegający m.in. na przeprowadzeniu szeregu czynności, m.in. na informowaniu i zachęceniu do ubiegania się o zatrudnienie na dane stanowisko pracy spośród dużej liczby kandydatów.[3]
To formułowanie ogłoszenia o naborze na konkretne stanowisko, wykaz oczekiwań pracodawcy wobec kandydatów i eliminacja kandydatów niespełniających kryteriów formalnych,  zawartych w ogłoszeniu.  Z informacji o prowadzonej rekrutacji powinien jasno wynikać charakter organizacji i jej cele, wyszczególnienie, na czym polega specyfika wakującego stanowiska, jakie są oczekiwania pracodawcy, jaka jest możliwość dalszego doskonalenia kwalifikacji (np. poprzez szkolenia, może studia?), jakie są szanse rozwoju i  awansu w firmie, warunki wynagrodzenia i czas pracy oraz jakie płyną z tytułu podjęcia pracy dodatkowe korzyści (np. samochód służbowy itp.). Ponadto pracodawca powinien przedłożyć kandydatowi pisemny opis wakującego stanowiska, z uwzględnieniem tytułu służbowego, obowiązków i zakresu odpowiedzialności związanego z tym stanowiskiem i jakie jest usytuowanie tego stanowiska w schemacie organizacyjnym firmy.[4] Ażeby ograniczyć do minimum błędy związane z doborem pracownika, dobrze jest by pracodawca skorzystał z różnych metod i narzędzi weryfikacyjnych, zawartych w literaturze książkowej, poradnikach i edukacyjnych tekstach. Warto też wykorzystać własne doświadczenia oraz opinie ekspertów. Obecny rozwój cywilizacyjny i techniczny skutkuje m.in. zmianami w metodach poszukiwania pracownika, np. poszukiwanie pracy poprzez korzystanie z komunikacji internetowej, gdzie bazy danych portali gromadzą w swych zbiorach ogromne zasoby informacyjne. Internet pozwala również na umieszczanie oferty z pełnym opisem firmy i stanowiska wraz ze szczegółowymi oczekiwaniami i oferowanymi warunkami praktycznie bez ograniczeń. To ogromne ułatwienie nie tylko dla pracodawców, ale i dla kandydatów na nowe stanowiska pracy ponieważ internetowe bazy danych zawierają m.in. dane osobowe, pełne życiorysy itp. Stosowanie internetowego pośrednictwa pracy cechuje duża efektywność i niskie koszty, stąd duża wygoda w ich użytkowaniu. Ponadto zamieszczanie ogłoszeń drogą internetową zajmuje niewiele czasu i może ukazywać się przez długi czas, aż do obsadzenia wakatu. To właśnie te nowoczesne i coraz bardziej popularne formy przekazu informacji pomagają szybko i bez ograniczeń umieszczać oferty z pełnym opisem firmy i stanowiska wraz ze szczegółowymi oczekiwaniami i oferowanymi warunkami.[5] 

Marlena Mielczarek – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli


[1] Zeszyt informacyjny: Selekcja i rekrutacja. Przegląd stosowanych metod i narzędzi; Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2016  

[2] A. Dolot, Rola procesu rekrutacji pracowników w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstw; (dostęp: 2018.12.18)

[3] Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa 2010, s. 67

[4] W. Jarecki,  Rekrutacja pracowników, Warszawa 2012,s.34

[5] G. Wieczorek, Internet jako narzędzie poszukiwania i doboru pracowników, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2011 z. VI, s.45

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *