Uwaga! Matura w Nowej Formule 2023!

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na konferencji, która odbyła się 26 stycznia 2023 r. poinformował, w jaki sposób będzie organizowana i przeprowadzana matura w 2023 r. W konferencji uczestniczyli również wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik. Co się zmieni dla tegorocznych maturzystów?

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na konferencji, która odbyła się 26 stycznia 2023 r. poinformował, w jaki sposób będzie organizowana i przeprowadzana matura w 2023 r. W konferencji uczestniczyli również wiceminister Dariusz Piontkowski oraz dyrektor CKE Marcin Smolik.

 

Matura 2023 w nowej formule. 

 

Uczestnicy konferencji podkreślali, że decyzja o zmianach wynikała z faktu, że tegoroczni maturzyści są pierwszym rocznikiem czteroletniego zreformowanego liceum, a ich nauka w szkole średniej rozpoczęła się w okresie pandemii koronawirusa i nauki zdalnej.

Dyrektor CKE poinformował, że matura w 2023 i 2024 r. będzie przeprowadzana nie na podstawie pełnego zakresu wymagań podstawy programowej, tylko na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych. Dotyczy to zarówno matury w formule 2023, czyli matury, do której będą przystępowali absolwenci czteroletniego liceum, jak i matury, do której będą przystępowali absolwenci techników, czyli w formule 2015. Ze względu na zawirowania, które spowodowało kształcenie zdalne, zakres wymagań jest dostosowany do wszystkich maturzystów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w tym i w przyszłym roku.

Egzamin maturalny dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum (formuła 2015) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych obowiązujących również w roku 2021 i 2022 (+ część ustna) określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

 

Egzamin maturalny dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 2022 r. Wymagania egzaminacyjne to wymagania podstawy programowej zredukowane o ok. 20-25% (w zależności od przedmiotu).

 

Jak więc będzie wyglądała matura w zmienionej formule dla tegorocznych absolwentów liceum czteroletniego?

 

Egzaminy obowiązkowe – część ustna:

 • język polski – bez określania poziomu (próg zdawalności 30%),
 • język obcy nowożytny –bez określania poziomu (próg zdawalności 30%).

 

Egzaminy obowiązkowe – część pisemna

 • język polski – poziom podstawowy (próg zdawalności 30%),
 • matematyka – poziom podstawowy (próg zdawalności 30%),
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy (próg zdawalności 30%),
 • wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu zdawalności).

 

Egzaminy dodatkowe

 

    Od 1 do 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

    Osoby posiadające dyplom zawodowy lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe mogą nie przystępować do egzaminu z 1 przedmiotu na PR.

    Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

 

Wymagania egzaminacyjne – język polski (poziom podstawowy)

 

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 240 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • liczba tekstów obowiązkowych – 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowej,
 • wypracowanie – 2 tematy do wyboru; możliwość odwołania do dowolnej lektury obowiązkowej; minimum 300 wyrazów.

 

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)

 

 • wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
 • czas trwania – 180 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 46,
 • liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
 • liczba zadań otwartych – od 7 do 13.

 

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)

 

 • wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
 • czas trwania – 120 min.,
 • liczba punktów do uzyskania – 60,
 • wypowiedź pisemna – zakres 80-130 wyrazów.

 

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

 

    Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

    Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.

 

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

 • poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
 • poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500).

Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400).

 

Przygotowano na podstawie informacji MEiN

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *